Vize Prahy v kontextu Strategického plánu hl. m. Prahy

„Soustřeďme se na budoucnost. Praha postaví svou budoucnost na kultuře, promyšleném rozvoji prostředí, společenské stabilitě a dobré správě. To vše jí pomůže stát se preferovaným městem pro život i podnikání. Aby Praha mohla dosáhnout své vize Praha v roce 2030, musí se stát městem sebevědomým, připraveným na budoucnost. Musí být městem konkurenceschopným a flexibilním, které bude hrdou součástí moderní Evropy a které vytváří podmínky pro kvalitní život svých obyvatel i návštěvníků.“

Vize Strategického plánu hl. m. Prahy se opírá a cílí na pět priorit – Prosperující město, Občanská společnost, Autentické město, Sociální soudržnost, Krásné město.

Prosperující město

Velice důležitá je komunikace jednotlivých místních aktérů. Podnikatelé, město a akademický sektor musí tvořit jednotný systém, ve kterém budou záměry jednotlivých aktérů v synergii, investice v území budou mezi jednotlivými aktéry plánovány a synchronizovány a vzájemně se tak budou překrývat a doplňovat a šetřit náklady na investice i správu.

Občanská společnost

Naším posláním by mělo být naučit se znovu společně žít v našem městě, porozumět sobě navzájem a společně začít utvářet město tak, aby bylo naším městem a odráželo náš způsob života.

Autentické město

Rolí města není řídit a určovat kulturní program na svém území, ale vytvořit taková pravidla a podmínky pro kulturní sektor, aby se mohl přirozeně rozvíjet a reflektovat soudobá témata.

Sociální soudržnost

V zájmu posílení mezigenerační soudržnosti je třeba plně využít potenciálu starší populace pro zapojení do komunitního i pracovního života a posilovat tak intenzitu vztahů mezi různými generacemi ať již prostřednictvím uplatňování rovných příležitostí či podporou finančně dostupných volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Krásné město

Kultivací sdíleného veřejného prostoru kultivujeme i náš vztah k ostatním a vztahy mezi sebou navzájem. Kvalita, estetika a užitnost sdílených prostranství a nás jako společnosti vypovídá mnohem více, než se může na první pohled zdát.

Vize Prahy v kontextu Strategického plánu hl. m. Prahy

Uplatňováním konceptu společenské odpovědnosti do všech našich činností jdeme ruku v ruce v naplňování vize Strategického plánu hl. m. Prahy a jeho priorit.

Strategický plán je pro budoucnost města velmi důležitý, protože nám v podstatě dává výhled, jaké budou potřeby lidí, ale i samotného města. Především funguje jako možný návod, jak ty potřeby uspokojit,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

Materiál byl zpracováván Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a během jeho tvorby byl konzultován s městskými částmi, dotčenými magistrátními odbory, výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy, s jednotlivými zastupiteli a samozřejmě i s veřejností. „Myslím, že nikdy v minulosti se dokument jako je Strategický plán nedočkal takového otevřeného dialogu,“ doplňuje primátorka. Strategický plán navíc upozorňuje i na výzvy, které může přinést budoucí vývoj nejen v Praze, ale i ve zbytku Evropy.

„Pro občany, politiky nebo třeba firmy Strategický plán představuje vizi toho, kam se chceme do roku 2030 posunout. Víme například, že se do Prahy nastěhuje minimálně 100 tisíc nových obyvatel. To znamená, že je nezbytné každý rok postavit aspoň pět tisíc nových bytů. Strategický plán zároveň ukazuje na oblasti, kde bychom mohli ušetřit. Tak například zavedením chytrých opatření v řízení města bychom mohli ušetřit až čtyři miliardy korun ročně,“ uzavírá primátorka Adriana Krnáčová.

„V současné době jsou projekty města rozptýlené v řadě koncepčních dokumentů s různě přidělenými gescemi a není proto snadné sledovat jejich naplňování a plánovat další postup. To by se mělo zásadně změnit implementací Strategického plánu hl. m. Prahy,“ dodává náměstkyně primátorky Petra Kolínská.