Privatizace

Transformace bytového fondu

Usnesením č. 17/4 ze dne 24. 5. 2012 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Pravidla"). Pravidla byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/38 ze 25. 4. 2013, usnesením č. 30/47 ze dne 20. 6. 2013, usnesením č. 40/43 ze dne 19. 6. 2014, usnesením č. 35/47 ze dne 22. 3. 2018, usnesením č. 8/41 ze dne 20. 6. 2019 a usnesením č. 10/57 ze dne 18.10.2019 revokována

Dokumenty související s privatizací

Vzorové kupní smlouvy:

Usnesením č. 2043 ze dne 5. 11. 2013 schválila Rada hl. m. Prahy text vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl. m. Prahy nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem   schválených k prodeji po technologicko-funkčních celcích a text vzorové smlouvy o úplatném postoupení pohledávek včetně příslušenství.

S ohledem na nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 545 ze dne 18. 3. 2014 nové vzorové kupní smlouvy.

 

Výběrová řízení na pronájem volných bytů nacházejících se v domech navržených k prodeji po technologicky - funkčních celcích

Hlavní město Praha nabízí k pronájmu volné byty nacházející se v domech navržených  k prodeji po technologicky - funkčních celcích, a to formou výběrových řízení dle pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2698 ze dne 7.10.2014 (tímto usnesením byla zrušena původní pravidla schválená usneseními č. 669 ze dne 18. 5. 2012, ve znění usnesení č. 1872 ze dne 6. 11. 2012, ve znění usnesení č. 1431 ze dne 20. 8. 2013).

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení včetně bližších informací naleznete na úřední desce hl. m. Prahy:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?cislo=&nazev=&text=&typ=13&odbor=10621&stranavel=15&test=value

 

Způsob uzavírání smluv o nájmu bytů:

Usnesením č. 2203 ze dne 19. 11. 2013 schválila Rada hl. m. Prahy způsob uzavírání smluv o nájmu bytů v domech schválených k prodeji po technologicko-funkčních celcích.

 

Časté dotazy

 • Co se stane, když zájem o odkoupení domu projeví méně než 60% oprávněných nájemců domu?
  V případě, že zájem o odkoupení bytového domu, resp. technologicky – funkčního celku,  projeví méně než 60% oprávněných nájemců, bytový fond zůstane i nadále ve vlastnictví hlavního města Prahy a k jeho prodeji nedojde.

 • Co se stane, pokud oprávněný nájemce neprojeví zájem o koupi domu?

 • Pokud některý z nájemců neprojeví zájem o koupi, přejdou v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí práva a povinnosti hl. m. Prahy jako pronajímatele na bytové družstvo

 • Jakým způsobem jsou řešeny stávající pohledávky vůči nově vzniklému bytovému družstvu?

 • Dle schválených Pravidel je bytové družstvo povinno uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek včetně příslušenství hlavního města Prahy vůči stávajícím nájemcům a stávajícím uživatelům bytů a nebytových prostor v rámci technologicky-funkčního celku. Výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena k poslednímu dni měsíce, ve kterém bude Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen prodej předmětné nemovitosti konkrétnímu kupujícímu.

 • Jakým způsobem bude nakládáno s nebytovými prostory?                                                                                       

 • Uzavřené smluvní vztahy k nebytovým prostorám přejdou v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku na bytové družstvo. Stávající smluvní vztahy zůstanou zachovány. Nebytové prostory jsou jako součást bytového domu (technologicky-funkčního celku) předmětem prodeje. Do kupní ceny budou zahrnuty i ceny nebytových prostor v příslušném bytovém domě, resp. technologicky-funkčním celku.

  Z čeho se skládá kupní cena?
  U technologicky-funkčního celku je celková kupní cena tvořena součtem:

  a) základní ceny technologicky-funkčního celku, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

  b) ceny zastavěného pozemku, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

  c) případně i ceny funkčně souvisejících pozemků a ceny vedlejších staveb, které budou rovněž stanoveny znaleckým posudkem jako ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

  V případě prodeje po bytových jednotkách je celková kupní cena předmětné nemovitosti tvořena součtem:

  a) základní ceny převáděné bytové jednotky, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

  b) ceny příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a zastavěném pozemku a stejného podílu na bezprostředně funkčně souvisejících pozemcích ve vlastnictví hl. m., budou-li funkčně související pozemky předmětem prodeje, stanovené znaleckým posudkem jako ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Kontakt:

  S dotazy týkajícími se prodeje bytového fondu v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy se můžete obracet na níže uvedené zaměstnance:

   

Mgr. Jan Myška

vedoucí oddělení

236 00 2792

jan.myska@praha.eu

Ing. Vlasta Tintěrová

referentka bytového fondu

236 00 3178

vlasta.tinterova@praha.eu

 

 

Bytové domy, u kterých byl prodej již realizován:

bytové domy Štěpařská č. p. 878 a 879, Šejbalové č. p. 888 a 889 a Voskovcova č.p. 880 a 881

usnesením č. 1575 ze dne 10. 9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/1 ze dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Voskovcova č. p. 882 a 883, Záhorského č. p. 884 a 885, Šejbalové č. p. 890 a 891, Pivcova č. p. 944, Pivcova č. p. 945, V remízku č. p. 982, 983 a Voskovcova č. p. 984, V remízku č. p. 1030 a 1031 a Voskovcova č. p. 1032 a 1033, Štěpařská č.p. 892 a 893

usnesením č. 1700 ze dne 17. 9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/3 ze dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej následujících bytových domů: Voskovcova č. p. 882 a 883, Záhorského č. p. 884 a 885, Šejbalové č. p. 890 a 891, Pivcova č. p. 944 a 945

bytový dům Pod Kotlářkou č. p. 1152

usnesením č. 1701 ze dne 17. 9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/2 ze dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Pivcova č. p. 956, 957, 958 a 959, Peškova č. p. 960 a Voskovcova č. p. 961 a 962

usnesením č. 1973 ze dne 29. 10. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem, Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodej neschválilo, usnesením č. 2122 ze dne 12. 11. 2013 vyjádřila Rada hl. m. Prahy vůli nadále naplňovat Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, schválená usnesením č. 17/4 ze dne 25. 4. 2012, usnesením č. 33/83 ze dne 12. 12. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodej schválilo

bytové domy Werichova č. p. 946, Werichova č. p. 947, Wassermannova č. p. 1043 a Slavická č. p. 1153

usnesením č. 43 ze dne 14. 1. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 34/15 ze dne 23. 1. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Slavická č. p. 1154

usnesením č. 235 ze dne 18. 2. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 35/17 ze dne 27. 2. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Werichova č. p. 948, 949, 950 a 951

usnesením č. 467 ze dne 18. 3. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 37/30 ze dne 27. 3. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Průběžná č. p. 288 a 296

usnesením č. 1133 ze dne 27. 5. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 39/48 ze dne 29. 5. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Voskovcova č. p. 984, 1032, 1033, 1034, 1035 a 1036, Werichova č. p. 981, V remízku č. p. 982, 983, 1030 a 1031, Wassermannova č. p. 1037, 1038, 1039, 1040 a 1041

usnesením č. 1325 ze dne 10. 6. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 40/43 ze dne 19. 6. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Zenklova č. p. 356

usnesením č. 2071 ze dne 19. 8. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 41/77 ze dne 11. 9. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Kloknerova č. p. 2211, 2212, 2214, 2215 a 2216

usnesením č. 1444 ze dne 16. 6. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 8/44 ze dne 18. 6. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Na Balabence č. p. 1439

usnesením č. 2439 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/21 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Cyprichova č. p. 701, 702, 703, 704, 705 a 706

usnesením č. 2440 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/22 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Zbuzkova č. p. 285

usnesením č. 2441 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/23 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům V Olšinách č. p. 1340

usnesením č. 2442 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/24 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Cyprichova č. p. 707, 708 a 709

usnesením č. 3005 ze dne 8. 12. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 12/28 ze dne 17. 12. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Podnádražní č. p. 293

usnesením č. 59 ze dne 19. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/23 ze dne 28. 1. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Podnádražní č. p. 296

usnesením č. 60 ze dne 19. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/24 ze dne 28. 1. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Podnádražní č. p. 367

usnesením č. 61 ze dne 19. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/25 ze dne 28. 1. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy V jezírkách č. p. 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 a 1543

usnesením č. 107 ze dne 26. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 14/26 ze dne 25. 2. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytový dům Slivenecká č. p. 871

usnesením č. 2395 ze dne 4. 10. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 20/49 ze dne 20. 10. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Borovanského č. p. 2382, 2383, 2384, 2385, 2386 a Kurzova č. p. 2387, 2388, 2389, 2390 a 2391

usnesením č. 2593 ze dne 25. 10. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/70 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Bohuslava Martinů č. p. 1051 a 1052

usnesením č. 2812 ze dne 15. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/71 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Kurzova č. p. 2375 a 2376 a Borovanského 2377, 2378, 2379, 2380 a 2381

usnesením č. 2813 ze dne 15. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/72 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Mezi školami č. p. 2324, 2325, 2326, 2327 a 2328

usnesením č. 2814 ze dne 15. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/73 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Plevenská č. p. 3115, 3116 a 3117

usnesením č. 662 ze dne 23. 3. 2017 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 29/83 ze dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Janského č. p. 2370, 2371 a 2372 a Kurzova č. p. 2373 a 2374

usnesením č. 663 ze dne 23. 3. 2017 Rada hl. m. Prahy souhlasila a usnesením č. 27/48 ze dne 25. 5. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Jíchova č. p. 851, 852, 853, 854, 855, 856 a 857

usnesením č. 820 ze dne 7. 4. 2018 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 37/107 ze dne 17. 5. 2018 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Bojčenkova č. p. 1094, 1095, 1096, 1097 a 1098

usnesením č. 1903 ze dne 9. 9. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 9/1 ze dne 19. 9. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Vašátkova č. p. 1015, 1016, 1017 a 1018

usnesením č. 2195 ze dne 14. 10. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/58 ze dne 18. 10. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Smikova č. p. 830, 831, 832, 833, 834, 835 a 836

usnesením č. 2330 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/54 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Vašátkova č. p. 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 a 1035

usnesením č. 2331 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/53 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Vlčkova č. p. 1068 a 1069

usnesením č. 2332 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/55 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

bytové domy Anderleho č. p. 837, 838, 839, 840, 841, 842 a 843

usnesením č. 2333 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/56 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej