Kompenzační příspěvek na ubytování osob přicházejících z Ukrajiny (Portál hlavního města Prahy)

Kompenzační příspěvek na ubytování osob přicházejících z Ukrajiny

Právnické osoby (včetně například neziskových organizací, církví a veřejnoprávních korporací) a podnikající fyzické osoby, které v době od 24. února 2022 poskytly bezúplatné ubytování osobám přicházejícím z Ukrajiny, jsou oprávněny žádat kompenzační příspěvek na toto ubytování, a to i zpětně (tj. za období od 24. února 2022).

 

O tento kompenzační příspěvek je možno žádat na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022 (dále jen „Usnesení vlády“) ve spojení s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 647 ze dne 28. března 2022 k návrhu na výši příspěvku v souvislosti s poskytnutím finančních prostředků na zajištění nouzového ubytování a stravy v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 07 – Bezpečnost a k návrhu na uzavírání smluv s poskytovateli nouzového ubytování (dále jen „Usnesení RHMP“).

 

Tento kompenzační příspěvek se nevztahuje na poskytování ubytování v bytech ve vlastnictví fyzických osob (na takové ubytování je možné žádat u příslušné krajské pobočky Úřadu práce o příspěvek na solidární domácnost podle zákona č. 66/2022 Sb., o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace).

 

Druhy ubytovacích prostor

Usnesení vlády rozlišuje následující druhy ubytovacích prostor pro osoby přicházející z Ukrajiny:

 

 • dočasné nouzové přístřeší
  • v prostorách, které nejsou běžně určeny k ubytování (tělocvičny, kulturní sály) nebo které byly pro tento účel vytvořeny (ubytování ve stanech),
  • délka bezplatného ubytování zpravidla 30 dní
  • zajištění bezplatného stravování;
 • nouzové ubytování
  • v zařízeních běžně určených k bydlení nebo byly pro nouzové bydlení vytvořeny (montované objekty),
  • délka bezplatného ubytování zpravidla 3 měsíce,
  • zajištění podmínek pro přípravu stravy, kterou si ubytovaní hradí sami.

 

Výše kompenzačního příspěvku

Na základě Usnesení vlády je možné žádat o kompenzační příspěvek:

 

 • u dočasného nouzového přístřeší: ve výši 200 Kč za osobu a noc,
   
 • u nouzového ubytování:
  • ve výši 200 Kč za osobu a noc v zařízeních (včetně bytů) ve vlastnictví územně samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo v účelových zařízeních pro ubytování dle zákona o vysokých školách (tzv. koleje),
  • ve výši 250 Kč za osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních právnických a podnikajících fyzických osob, přičemž v případě bytů ve vlastnictví právnických osob je výše kompenzačního příspěvku omezena částkou 3 000 Kč na osobu a měsíc a počet osob v jednom bytě je omezen na 4 (celkem je tedy možno žádat za byt kompenzační příspěvek ve výši maximálně 12 000 Kč).

 

Navýšení kompenzačního příspěvku v případě nouzového ubytování na území hlavního města Prahy

Usnesením RHMP bylo schváleno navýšení kompenzačního příspěvku v případě nouzového ubytování na území hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy až o částku ve výši 140 Kč na osobu a noc. Zároveň byl schválen příspěvek na stravu pro ubytované osoby v tzv. nouzovém ubytování, a to ve výši 200 Kč na osobu a den po dobu prvních 7 dní ubytování, přičemž tento příspěvek se vztahuje na nouzové ubytování zajištěné primátorem hlavního města Prahy i mimo území hlavního města Prahy. Tento příspěvek na stravu má sloužit k pokrytí nákladů na stravování do doby, než bude osobám přicházejícím z území Ukrajiny poskytnuta humanitární dávka určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu.

 

Přehled maximální výše kompenzačního příspěvku a příspěvku na stravu pro jednotlivé druhy ubytovacích prostor:

druhy ubytovacích prostor

maximální výše kompenzace za ubytování [Kč]

kompenzace za stravu za prvních
7 dní ubytování [Kč]

dočasné nouzové přístřeší

200

0

nouzové ubytování ve vlastnictví ÚSC, jimi zřízených či založených PO a ubytovací zařízení vysokých škol

340

200

nouzové ubytování ostatní

390

200

 

Žádost o kompenzační příspěvek

Žádost se podává v elektronické podobě na Portálu Pražana www.portalprazana.cz prostřednictvím přihlášení se do datové schránky nebo přes elektronickou nebo bankovní identitu.

 

Podrobnosti v příloze.

 

Posuzování žádosti o kompenzační příspěvek

Podané žádosti bude Magistrát hlavního města Prahy posuzovat z hlediska jejich oprávněnosti, úplnosti a správnosti. Bude-li žádosti ubytovatele vyhověno, bude s žadatelem uzavřena smlouva (dohoda) o zajištění ubytovací kapacity v souladu se vzorem, který tvoří přílohu Usnesení RHMP, a zároveň budou ubytovateli poskytnuty informace o dalším postupu, zejména o správě údajů o ubytovacím zařízení v systému HUMPO (Databáze ubytování, humanitární pomoci a nabídek dopravy).

 

Dotazy

Dotazy k těmto informacím pro poskytovatele ubytovacích prostor pro osoby přicházející z území Ukrajiny je možné směrovat na e-mailovou adresu zdenka.vackova@praha.eu,  případně telefonicky na Pražské kontaktní centrum, tel. 800 100 000, v úřední době: pondělí a středa: 8.00 – 18.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin, pátek: 8.00 – 11.00 hodin.