V rámci grantového Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 (dále jen „Program“), které schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2225 ze dne 13.9.2021 vyhlašujeme výzvu pro externí posuzování projektů, které se ucházejí o finanční podporu z prostředků hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví. Jedná se o Program. Vše o grantech hl. m. Prahy naleznete na Zdravotnickém portálu města Prahy – viz. Grantové řízení pro rok 2022 - Vyhlášení grantového řízení.

Úloha externího hodnotitele spočívá ve zpracování odborného posudku prostřednictvím internetové aplikace – vzorový formulář pro hodnocení je přílohou č. 3 k Programu. Každou žádost je nutno posuzovat kompletně včetně ekonomické stránky projektu a souladu s vyhlášeným Programem.

Hodnocení projektů pro rok 2022 se uskuteční formou dohody o provedení práce (DPP) v termínu prosinec 2021 až leden 2022, přesný termín bude záviset na množství přijatých žádostí. Hodnotitelům náleží za hodnocení projektů odměna ve výši stanovené vyhlašovatelem.

Externí hodnotitel pro tyto programy musí splňovat následující podmínky:

  • minimálně 3 roky praxe v oblasti zdravotních služeb nebo služeb zdravotně-sociálního pomezí;
  • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou;
  • bezúhonnost (čistý trestný rejstřík);
  • způsobilost k právním úkonů

Výhodou externího odborníka:

  • vzdělání se zdravotnickým, sociálním, zdravotně-sociálním, humanitním, právním nebo ekonomickým vzděláním;
  • zkušenosti s realizací či hodnocením projektů financovaných z veřejných zdrojů

Do databáze je zařazen pouze hodnotitel, který splňuje všechny výše uvedené podmínky a vyplní všechny požadované údaje do formuláře, dále jen „PŘIHLÁŠKA PRO HODNOTITELE“. Hodnotiteli nesmí být pracovníci, kteří jsou přímo zapojeni do řízení a administraci daného grantu a výběru grantových projektů nebo osoby, které se podílejí na tvorbě daného projektu.

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria externího hodnotitele, a chcete být zařazení do seznamu externích hodnotitelů, vyplňte přihlášku níže.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, doručte do 15. 10. 2021 nejlépe elektronickou poštou na adresu: petra.koci@praha.eu nebo prostřednictvím datové schránky hlavního města Prahy ID 48ia97h, v krajních případech lze přihlášku podat také v listinné podobě na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
obor zdravotnictví

k rukám Petry Kočí

Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

Výběrová komise může rozhodnout, že vybranému hodnotiteli může být přiřazeno jiné Opatření nebo Aktivita než si zvolil ve výše přiložené přihlášce.

Bližší informace naleznete na stránkách praha.eu nebo na Facebooku

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Ing. Věru Syřínkovou, specialistku grantové podpory, odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m Praha – vera.syrinkova@praha.eu.

Dokumenty ke stažení: