/zpráva ze 7. jednání Rady hl. m. Prahy 21. února 2017/

Dnes je možné na území hlavního města regulovat pouze významné stacionární zdroje znečištění, jako jsou Agma, a.s. (slévárna Praha 9), Českomoravský cement a.s. (cementárna Radotín), Kámen Zbraslav, a.s. (lom Zbraslav) a Kamenolomy ČR s.r.o. (drcení kameniva Řeporyje) a Pražské služby a.s. (ZEVO Malešice).

„Vzhledem k tomu, že nejvýznamnějším zdrojem znečištění v Praze je v současné době individuální automobilová doprava, považuji za nezbytné vytvořit regulační řád, který by v době smogových epizod tuto dopravu dokázal účinně regulovat. Bude to první regulační řád vztahující se k částicím PM10 , které nás v současné době nejvíc trápí. V dřívějším řádu se reguloval pouze oxid dusičitý, jehož hodnoty se již podařilo výrazně snížit,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí informaci o přípravě regulačního řádu, která bude obsahovat řadu dílčích kroků. Bude například zpracována recenze z ostatních evropských měst, která bude obsahovat souhrn opatření, která jsou v takovémto případě vydávána. Následovat bude studie proveditelnosti a další kroky, přičemž výsledný návrh by měl být připraven 30. září 2017. Poté přijde proces schvalování dotčenými subjekty, který se odhaduje na dva až tři měsíce.

Praha si již dříve zvolila cestu efektivního a dlouhodobého snižování celkových emisí formou vyhlášení a realizace Integrovaného krajského programu pro snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, resp. formou aplikace opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (červen 2016). V něm je stanovena celá řada opatření (celkem 35), u kterých byl vyhodnocen potenciál pro snižování emisí a tedy i pro zlepšování kvality ovzduší. Značná část z těchto opatření je zaměřena na snižování prašnosti a jejich vlivem by mělo docházet i k poklesu koncentrací prachu za inverzí a tedy snižování závažnosti smogových situací.

Je třeba si však uvědomit, že je zcela mimo reálné možnosti veřejné správy ve vysoce urbanizovaných územích zamezit vzniku smogových situací při takových meteorologických parametrech atmosféry, které způsobují inverzní situace a špatné rozptylové podmínky.