logo prahy - tiskový servis HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor Public Relations
Tisková zpráva

Pražský magistrát organizuje podzimní konferenci TeleCities

Praha pořádá ve dnech 12. – 14. října ve spolupráci s mezinárodní organizací EUROCITIES a se Svazem měst a obcí ČR konferenci s názvem „Spolupráce a vyšší efektivnost poskytování veřejných služeb“. Odborníci i političtí představitelé evropských měst, států i asociací samospráv v rámci konference představují příklady zajímavých projektů dotýkajících se problematiky modernizace veřejné správy a poskytování služeb občanům s využitím informačních technologií. Diskutují také o trendech, strategiích i výzvách, které tato aktuální tématika přináší v celoevropském kontextu.

V samostatném bloku věnovaném Chartě EUROCITIES k právům občanů ve znalostní společnosti vystoupil pražský primátor Pavel Bém: Vedení města si uvědomuje, že k efektivnímu rozvoji a modernizaci může docházet jen máme-li jasnou vizi, realistické hodnocení současné situace, dobře pojmenované cíle a promyšlený postup, jak jich dosáhnout. V souvislosti s dnešní konferencí je pro mne obzvláště potěšující, že minulý týden Rada hlavního města Prahy přijala dlouho připravovaný a v rámci města široce diskutovaný dokument „Informační strategie hl. m. Prahy – Cesta k e-Praze“.

„Není náhodou, že jsme jako ústřední téma dnešního setkání zvolili pojmy „interoperabilita“ a „efektivnost“. Vyjadřují naše přesvědčení, že bychom se bez nekonečného úsilí o spolupráci a bez pečlivého zvažování očekávaných přínosů mohli dostat do slepé uličky i při investování do nejmodernějších technologií,“ uvedl dále primátor Bém. „Je zřejmé, že spolupráce se musí odehrávat na všech úrovních, že k tomu, aby mohly spolupracovat technologie a složité informační systémy, se nejprve musí umět domluvit i lidé. Nejenom v úřadě, před nímž stojí výzvy ke změně ve stylu práce, nejen mezi úřady a organizacemi, ať již v rámci tak velkého města jako je Praha nebo mezi samosprávami a státem. Ale i v rámci Evropy, kde města a regiony společně hájí zájmy svých občanů v diskusi s evropskou administrativou, vyměňují si zkušenosti a spolupracují na společných projektech v nejrůznějších tematických oblastech včetně eGovernmentu.“

Pražské setkání na magistrátu je koncipováno jako spojení dvou akcí:

  • Dne 12.10. se uskutečnilo setkání eGovernment v českých a slovenských městech, kde byly na programu tematické bloky věnované strategiím měst pro oblast informatiky, rozvoji vysokorychlostní infrastruktury (broadband) a elektronickým službám.
  • Ve dnech 13. -14. 10. probíhá ústřední mezinárodní část EUROCITIES Knowledge Society Forum – TeleCities 2005 Autumn Event, jejímž tématem je spolupráce a efektivnost, resp. “Interoperability and greater cost-effectiveness of the provision of public services”.

Součástí dalšího programu v pátek bude také seminář na téma poskytování online služeb pro občany. Dále budou představeny příklady dobré praxe a výsledky srovnávacích studií vč.  publikace „Česká města na cestě k informační společnosti“, vzniklé jako výstup projektů eCitizenship for All / LORIS.

Na konferenci dosud vystoupili např. Zbyněk Stanjura, primátor Opavy, Hynek Steska, náměstek primátora Zlína, Tomáš Kubín, náměstek primátora Českých Budějovic, David Vodrážka, starosta MČ Praha 13. Svůj příspěvek přednesl pan Karel de Vriendt z Evropské komise, DG Enterprise and Industry, Chris Haynes, poradce britské vlády, poslanec Miroslav Beneš či Vladimír Hořejší, náměstek ministryně informatiky ČR.

Více informací naleznete na www.telecities-prague.cz

TeleCities je přední evropská síť měst, která se zaměřuje na informační a znalostní společnost. Byla ustavena v roce 1993 v rámci EUROCITIES. Jde o organizaci otevřenou demokraticky zvoleným městským zastupitelstvům i partnerům z podnikatelského sektoru a z oblasti vědy. TeleCities, nabízí platformu více něž 100 místních správních orgánů z dvaceti různých evropských zemí, sdílení zkušeností a vývoj praktických řešení, které města přiblíží k informační a znalostní společnosti, z níž nebude nikdo vylučován, a to jak na evropské, tak na místní úrovni. Snaží se propagovat e-vládu a e-občanství na místní úrovni s cílem zajistit všem občanům rovný podíl na přínosech informační a znalostní společnosti.

Praha se připojila k evropským městům podporujícím rozvoj informační a znalostní společnosti

V rámci komference byla slavnostně podepsána Charta EUROCITIES k právům občanů ve znalostní společnosti (eRights Charter)

Plný text charty ke stažení: bem_charter_bar.pdf

V Praze 13. 10. 2005

__________________________________________________________________________________

MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce zvolen 28.11.2002, dříve působil jako starosta městské části Praha 6, působnost v oblasti zahraniční politiky, koordinace přípravy Strategického plánu hl.m. Prahy, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl.m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl.m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl.m. Prahy k městským částem
___________________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

Za správnost: Tereza M. Dvořáčková / 236 002 945

 

Jiří Wolf
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 737 208 979, 236 002 348
Fax: 236 007 092

E-mail: jiri.wolf@cityofprague.cz

Oddělení Public Relations OPR MHMP

Tel.: 236 002 355, 236 003 189
Fax: 236 007 093

E-mail: tisk@cityofprague.cz

Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1