Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda stanovil programové priority v prvních 100 dnech Rady hl. m. Prahy. Chce provést audit důležitých zakázek, smluv a dalších majetkových transakcí města z minulosti. Zároveň chce vypsat výběrová řízení na vedoucí pozice Magistrátu hlavního města Prahy a také zjednodušit a zeštíhlit řídící strukturu magistrátu. Dále jde o vytvoření programu "Praha bez korupce!". Pražský primátor chce také vytvořit poradní orgán Rady hlavního města Prahy - Pražskou radu pro výzkum a ekonomiku a vytvořit Pražskou radu hospodářské a sociální dohody (krajskou tripartitu).

 

„S cílem předejít pochybnostem veřejnosti o naplňování programu koalice ODS a ČSSD se, jako primátor hl. m. Prahy, veřejně zavazuji k plnění především těchto cílů, a to během prvních 100 dnů mého mandátu. Je to jasný a veřejný závazek, kterým chci veřejnosti vyslat nezpochybnitelný signál, že chci v Praze zásadní změny, ke kterým mi ve volbách voliči dali mandát,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda

1.    Provést audit důležitých zakázek, smluv a dalších majetkových transakcí města z minulosti.
Cíl: Minimalizovat ztráty v případě již probíhajících projektů a zabránit případným budoucím ztrátám u projektů, které jsou sice již schváleny, ale ještě nejsou realizovány. Audit se bude týkat jak všech mediálně diskutovaných a sporných projektů, tak všech projektů nad 10 milionů Kč.

2.    Vypsat výběrová řízení na vedoucí pozice Magistrátu hlavního města Prahy a zároveň zjednodušit a zeštíhlit řídící strukturu magistrátu.
Cíl:
Zefektivnit výkon státní správy a samosprávy a snížit byrokratickou zátěž, včetně úspory nákladů.

3.    Program "Praha bez korupce!"

  • Zřízení jednotného portálu pro uveřejňování zakázek, smluv a grantů hlavního města, všech organizací a společností města. Zveřejňovat na tomto portálu všechny zakázky nad 1 mil. Kč.

Cíl: Maximálně otevřít a zpřístupnit proces nakládání s veřejnými prostředky, zamezit účelovému dělení zakázek a vyloučit účast firem s neprůhlednou majetkovou strukturou na veřejných zakázkách.

  • Zřídit institut tzv. rodného listu zakázky, který bude umožňovat veřejně sledovat proces zakázky od zadání po ukončení.

Cíl: Vyloučit jakékoliv nestandardní zásahy do procesu transparentního nakládání s veřejnými prostředky.

  • Vytvořit Pražskou protikorupční radu (PRAPOR) jako poradní orgán primátora a pozvat do této rady zástupce občanských sdružení, které se dlouhodobě zabývají problematikou boje s korupcí.

Cíl: Vypracovat zásady zastupování hl. m. Prahy ve společnostech s majetkovou účastí města a to včetně systému odměňování i u společností s nepřímou majetkovou účastí; zpracovat novou Protikorupční strategii.

  • Provést analýzu smluvních vztahů se společností INCHEBA

Cíl: Prověřit správnost nastavení současných smluvních vztahů.

4.    Vytvořit poradní orgán Rady hlavního města Prahy - Pražskou radu pro výzkum a ekonomiku (PRVEK)
Cíl:
Využít potenciál odborníků a ekonomů pro vypracování krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vize Prahy jako klíčového ekonomického regionu ČR.

5.    Vytvořit Pražskou radu hospodářské a sociální dohody (krajskou tripartitu).
Cíl: Ustavit standardně fungující orgán pro dialog mezi samosprávou a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

 

 

V Praze 3. 12. 2010

 


Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; 66. let, primátor hlavního města Prahy; proděkan
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v letech 2003-2010 děkan); lékař v oboru gynekologie a porodnictví, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV; prezident České lékařské komory v letech 1993-1998; absolvent Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze; za své priority v politice hlavního města Prahy považuje: protikorupční opatření, řešení dopravní situace ve městě a oblasti: vědy, výzkumu a vzdělávání