K prvnímu jednání se dnes sešel Výbor pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jeho členové se seznámili s činností Dopravního podniku hl. m. Prahy, ROPIDu, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a magistrátních odborů dopravy, městského investora a územního plánu. V diskusi zazněly náměty, kterými by se měl výbor v tomto roce zabývat. Příští jednání výboru 3. února bude věnováno návrhu rozpočtu na rok 2011.

 

Souhrnnou informaci o Dopravním podniku hl. m. Prahy (DP) přednesl generální ředitel Martin Dvořák. Za jednoznačnou prioritu považuje DP především rozvoj kolejových dopravních systémů – pokračování výstavby prodloužení metra A, přípravu výstavby trasy metra D, a výstavbu nových a rekonstrukce stávajících tramvajových tratí. Podrobné informace k trase metra D by se měly projednat na některém z příštích výboru.

Se základními úkoly organizace ROPID seznámil členy výboru ředitel Pavel Procházka. Zdůraznil potřebu posílení železniční dopravy v rámci Pražské integrované dopravy a požádal o zařazení bodu „železniční infrastruktura“ na některém z příštích jednání výboru.

Technickou správu komunikací hl. m. Prahy představil ředitel Luděk Dostál, informoval o rozsahu zimní a letní údržby komunikací v Praze, o běžné údržbě komunikací a investicích do obnovy komunikací. Podle něj je opět velmi aktuální problém opravy pražských mostů a výbor by se jím měl zabývat.

Informace o náplni činnosti magistrátních odborů poskytli za odbor dopravy ředitel Jan Heroudek, za odbor městského investora vedoucí oddělení inženýrských staveb Jiří Zlatohlávek a za odbor územního plánu vedoucí oddělení pořizovatelů Jana Blažíčková. Útvar rozvoje hl. m. Prahy představil vedoucí odboru infrastruktury Marek Zděradička.

Některé otázky z diskuse týkající se např. investic, budou podle předsedy výboru Petra Hány zodpovězeny na příštím výboru při jednání o návrhu rozpočtu.

Na jednání výboru byl přítomen také 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina, který mimo jiné poděkoval všem zástupcům organizací, které se podílely na řešení problémů při sněhové kalamitě. Ujistil rovněž členy výboru, že ač není členem, bude se dle časových možností jednání výboru zúčastňovat.

Příští jednání výboru se bude konat 3. února 2011 a jeho hlavním tématem  bude návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2011, zejména v kapitole doprava.

 

 

V Praze 6. 1. 2011