Tisíce nových míst v mateřských a základních školách, opravené školní budovy, modernizované učebny a inovativní projekty ve vzdělávání. Za poslední čtyři roky zažilo pražské školství období nebývalého rozvoje, říká radní hlavního města Irena Ropková(ČSSD). Protože platí, že se kvalitní školství neobejde bez kvalitních učitelů, investovalo hlavní město stamiliony korun i do posilování platů a dalšího vzdělávání pedagogů.

Před necelými čtyřmi lety jste se ujala funkce pražské radní pro školství. Co je podle vás klíčovým faktorem, který určuje kvalitu vzdělávání v metropoli?

Myslím, že jsou to lidé, kteří ve školství pracují a každý den jej svojí prací, pečlivostí a obětavostí posouvají dále. Můžeme mít moderní učebny, nové budovy, můžeme zavádět inovace, ale vše může ztroskotat na lidském faktoru. Proto jsme teď po čtyři roky investovali nejen do budov, vybavení učeben či inovativních projektů, ale rovněž do lidí. Když jsem nastoupila do funkce, vydávalo město ze svého rozpočtu na posílení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků 300 milionů korun. Tuto částku jsme zdvojnásobili. Jsem přesvědčena, že si to pražští učitelé i další zaměstnanci škol zaslouží.

Kolik město ročně investuje finančních prostředků do školství?

Je důležité říct, že letos činí výdaje na investice do školství z městského rozpočtu historicky nejvyšší částku, která dosahuje 800 milionů korun. Za tyto prostředky opravujeme školy, modernizujeme vybavení učeben a zlepšujeme podmínky pro vzdělávání. Do této částky přitom nezapočítávám výdaje ve prospěch městských částí, které v tomto volebním období přinesly do oblasti předškolního a základního vzdělávání bezmála čtyři miliardy korun. Za tyto prostředky vzniklo za čtyři roky více než dva tisíce nových míst v mateřských školách a bezmála pět tisíc míst v základních školách.

Které investiční akce považujete v tomto roce za nejvýznamnější?

Každá investovaná koruna, která zlepší podmínky pro žáky a pedagogy, je z mého pohledu významná. Jen v letošním roce jsme provedli desítky a desítky různých oprav, menších rekonstrukcí a vybavili velké množství učeben zcela novým vybavením. Z těch větších investičních akcí mě napadá zmínit například nástavbu učeben Gymnázia Nad Štolou, nástavbu dílen Středního odborného učiliště Ohradní, vestavbu koncertního sálu a učeben v Základní umělecké školy Klapkova nebo nový učební pavilon Odborného učiliště Vyšehrad; začínáme s kompletní rekonstrukcí bazénu průmyslovky Na Třebešíně a díky velké rekonstrukci získá potřebné prostory pedagogicko- -psychologická poradna pro Prahu 10. Jenom za léto, které je obecně nejvhodnějším obdobím pro realizaci rozsáhlých investičních akcí, jsme na tyto rekonstrukce věnovali čtvrt miliardy korun.

Zmínila jste inovativní projekty. Které to namátkou jsou?

Je to například projekt takzvaných polytechnických hnízd, který umožňuje znovu zavádět pro žáky základ- ních škol obdobu tradičních dílen, avšak tentokrát s využitím prostorového i personálního zázemí na středních odborných školách, což zvyšuje kvalitu takové výuky a zároveň šetří prostředky základních škol. Dále to je například projekt středoškolského sněmu, který umožňuje aktivizovat studenty pro participaci na veřejném dění a diskusi o dalším vývoji pražského školství. Zaobíráme se rovněž kvalitou školního stravování a významně investujeme do vzdělávání zaměstnanců školních jídelen s cílem zkvalitnit nabízené služby. V neposlední řadě to je také nesmírně úspěšný projekt seniorské umělecké akademie, který umožňuje využívat zázemí základních uměleckých škol pro vzdělávání seniorů například v oblasti malby, divadla či hudby. V tomto roce se projekt akademie rozšířil i na střední odborné školy a zaměřuje se obecně na další vzdělávání našich seniorů. Významná je pro mě i implementace sociálních prvků do vzdělávání, kdy například žákům z rodin ohrožených chudobou proplácíme náklady na účast na školních akcích a bráníme tak jejich sociálnímu vyloučení.

Jakým způsobem hlavní město zvyšuje kvalitu vzdělávání v metropoli?

Vedle finanční podpory pedagogů a jejich dalšího vzdělávání je to například podpora odborného vzdělávání. Praha podporuje tuto oblast školství dlouhodobě. V letošním roce jsme navýšili rozpočet na realizaci zvláštního programu určeného jeho rozvoj na celkem 25 milionů korun. V jeho rámci realizujeme projektové dny pro žáky základních škol, které mají za cíl podnítit zájem o tento druh vzdělávání a nabízené obory na středních odborných školách, dále to jsou semináře, workshopy, soustředění s odborníky z praxe pod názvem TOPkempy, dovednostní soutěže a v neposlední řadě také podporujeme technické vybavení škol a učitele odborného výcviku a odborných předmětů.

Se kterými problémy se pražské školství v tomto ohledu potýká?

Jeden příklad za všechny. Rok od roku se jako skutečný problém ukazuje nedostatek odborných učitelů. Odborné školství se dlouhodobě potýká s nedostatkem učitelů odborného výcviku a odborných předmětů. Je to nejen z důvodu přirozené generační obměny. Svoji roli hraje nevalná výše platu i to, že i pro odborníky z praxe platí příliš přísné kvalifikační podmínky – mám na mysli pedagogické vzdělání. Část tohoto problému řešíme právě podporou odborného vzdělávání, ale potřebujeme i pomoc státu. Stát by měl ředitelům škol jednoznačně dát kompetenci k tomu, aby sami posoudili, zda je odborník z praxe vhodným učitelem. Bez odborníků z praxe se odborné školy do budoucna neobejdou – kdo jiný ale přinese do mnohdy skleníkového školského prostředí skutečné novinky z oboru a znalost reálného prostředí?

Jaké bude mít hlavní město v tomto školním roce priority v oblasti vzdělávání?

Do priorit města v tomto školním roce významně promluví říjnové komunální volby. Určitě by to však měl být právě další rozvoj školské infrastruktury, a to nejen po stránce výstavby nových školských budov, ale i modernizace těch stávajících. Když jsem se před čtyřmi lety ujala funkce, čekal mě prázdný stůl, všechny projekční práce jsme museli nastartovat vlastními silami. Takový přístup, kterému se obecně říká po mně potopa, je mi cizí. Pro nadcházející vedení hlavního města jsem proto připravila celou řadu zajímavých projektů, do kterých se vyplatí investovat. Jsou to nové základní školy pro tisíce žáků v oblastech, kde je dnes míst ve školách kritický nedostatek, což se týká Zličína, Kolovrat, Dolních Počernic nebo třeba Uhříněvsi. Dále je to třeba zcela nová základní umělecká škola ve Stodůlkách nebo nová budova pro konzervatoř Duncan Centre ve Znojemské ulici v Praze 4.

Kterých dalších priorit by se podle vás mělo město i po volbách udržet?

Přála bych si, aby i pro budoucí vedení města bylo školství prioritou. Dnes bezezbytku platí, že je Praha centrem vzdělaností naší země, avšak neusíná na vavřínech. To by mělo platit i nadále. Chtěla bych, aby město i nadále posilovalo platy pedagogických i nepedagogických pracovníků a aby i nadále pokračovaly inovativní projekty, které jsme v těchto čtyřech letech zavedli. Jde přitom nejen o zlepšování podmínek ve školním stravování, podporu polytechnické výchovy či zavádění sociálních prvků do školství, ale i o posilování studentských samospráv či rozvíjení velmi oblíbeného projektu seniorské akademie. Pražské školství zažilo díky obětavé každodenní práci učitelů, ředitelů, zaměstnanců škol i úředníků magistrátu čtyři roky nebývalého rozvoje. Je potřeba, aby nové vedení města chtělo a dokázalo v nastoupeném trendu pokračovat.