„Dnes jsme učinili symbolické gesto. Nová vodní linka se staví, plníme závazek vůči Evropské unii. Ale jde zatím jen o startovní výstřel. Mnohem důležitější bude dorazit do cíle, a to co nejrychleji a bez kolizí, tedy bez zdržení, navyšování ceny a technických problémů. Pevně věřím, že se nám to podaří,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Podle radní Jany Plamínkové čeká Praha na moderní čistírnu odpadních vod již roky. „Současná čistírna nesplňuje dlouhodobě požadavky současné národní i evropské legislativy na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Nová vodní linka výrazně přispěje ke zlepšení kvality vody vypouštěné do Vltavy,“ řekla radní Plamínková.

Slavnostního aktu se vedle zástupců investora a zhotovitelů zúčastnil rovněž znalec pražské čistírny odpadních vod profesor Jiří Wanner z Vysoké školy chemicko-technologické, který patří k uznávaným světovým odborníkům v oblasti čištění odpadních vod. „Pro Novou vodní linku byly vybrány opravdu moderní a provozně ověřené technologie, a to vyvinuté jak u nás, tak v zahraničí. Náročnost výběru i dimenzování zvyšovala lokalita stavby na omezené ploše části Císařského ostrova i nutnost splnit požadavky zvýšené protipovodňové ochrany. Dokončení Nové vodní linky vytvoří prostor pro rekonstrukci staré linky i pro řešení kalového hospodářství,“ doplnil Wanner.

Zahájení celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Účastníci výstavby  
OBJEDNATEL: Hlavní město Praha
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Odbor strategických investic MHMP
SPRÁVCE STAVBY:          Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
ZHOTOVITEL: Sdružení ÚČOV Praha
STAVEBNÍ ČÁST:   SMP CZ, a.s.
  HOCHTIEF CZ, a.s.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST: Degrémont
  WTE Wassertechnik GmbH
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: Sweco Hydroprojekt, a.s.

 

Smlouva o Dílo byla na základě výsledků veřejné soutěže uzavřena 11. 10. 2011. Pokyn k zahájení plnění Smlouvy o Dílo udělil Objednatel Zhotoviteli 25. 9. 2013. Stavební povolení nabylo právní moc/vykonatelnost dne 8. 10. 2015. Stavba byla fakticky zahájena v souladu se smlouvou dne 9. 10. 2015. Od tohoto data běží povinnost Zhotovitele dokončit Dílo do 30 měsíců.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a v jeho investičním plánu je vedena jako soubor etap stavby č. 6963. Hlavní město Praha v současné době jedná o možnosti podílu financování přestavby a rozšíření ÚČOV ze zdrojů OPŽP v rámci finančního období 2014–2020, eventuálně z jiných (národních) zdrojů.

Stavbu č. 6963 jako celek v současné době tvoří:
Etapa 0001 Nová vodní linka (NVL).
Etapa 0002 Stávající vodní linka (SVL).
Etapa 0003 Kalové hospodářství (KH).
Etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh
Etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh
Etapa 0007 Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty)
Etapa 0008 Kompenzační opatření

 

V současné době je realizována etapa 0001 – Nová vodní linka, část etapy 0007 – Nátoky na ÚČOV (Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty) a etapa 0008 – Kompenzační opatření.

Cena NVL podle Smlouvy o dílo uzavřené 11. 10. 2011 byla za všechny projektové činnosti, inženýrské a související služby a realizaci kompletní stavební a technologické části Nové vodní linky, včetně Fáze A Zkušebního provozu, 6.033.000.000 Kč bez DPH.  Dodatkem č. 1 k této smlouvě byla po vzájemné dohodě Prahy a Sdružení cena upravena na 5.786.594.898 Kč bez DPH. K tomu přistoupí náklady provozování Nové vodní linky v průběhu dvanáctiměsíčního Zkušebního provozu Fáze B, které budou účtovány podle skutečně vyčištěného množství odpadních vod a jsou předběžně stanoveny na 185.620.900 Kč bez DPH.

Všechny informace o stavbě Nové vodní linky naleznete na specializovaných stránkách www.novacistirna.cz.