/zpráva ze 48. jednání Rady hl. m. Prahy 26. listopadu 2013/

„Nově se vyhlašuje z důvodu nutnosti zajistit ochranu evropsky významné lokality Milíčovský les, která byla Evropskou unií vymezena z důvodu výskytu tesaříka obrovského a jeho biotopu a jejíž ochranu je povinna Česká republika zajistit do konce roku 2013. Do předmětu ochrany přírodní památky se proto nově zahrnuje tesařík obrovský. Dále se tato přírodní památka rozšiřuje o několik pozemků, celkem o přibližně 11,5 hektarů, které jsou převážně ve vlastnictví hlavního města Prahy,“ uvedl radní hl. m. Prahy Lukáš Manhart.

Z hlediska využívání této lokality občany Prahy nedojde touto změnou k žádným dalším omezením, než jsou ta, která vyplývají již z  jiných právních předpisů -  zejména z lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o ochraně přírody a krajiny - jako například nepoškozovat dřeviny, nerozdělávat ohně a netábořit mimo místa k tomu vyhrazená, nerušit volně žijící živočichy mimo výkon práva myslivosti apod.