/zpráva ze 49. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2013/

„Jako rada jsme proto už v polovině roku uložili útvaru rozvoje zpracovat zadání Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy jako základního mapového díla pro budoucí období. Tento podklad je připraven a jde o jeden ze základních souborů dat, s nimiž bude město v budoucnosti pracovat. V této chvíli neschvalujeme žádné veřejné zakázky, pouze specifikujeme požadavky, které musí základní mapové podklady splňovat, aby agendy a činnosti veřejné správy v hl. m. Praze mohly být vykonávány efektivně,“ uvedl primátor Tomáš Hudeček.

Jak dodal, v působnosti subjektů veřejné správy hl. m. Prahy, zejména Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí hl. m. Prahy a některých organizací zřízených hl. m. Prahou, jsou agendy a činnosti státní správy i samosprávy, jejichž výkon vyžaduje využívání referenčních mapových podkladů. Základní mapové podklady jsou dlouhodobě vytvářeny na základě geografických dat, jejichž zajištěním byl v minulosti pověřen Institut městské informatiky, po jehož zániku přešel výkon těchto činností na Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), nyní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Činnost IPR Praha probíhá v úzké součinnosti s Odborem informatiky MHMP. „Nikdy v minulosti však nebylo zpracováno jednotné souborné zadání jako jednoznačná poptávka města po základních mapových podkladech. Nyní k tomu máme i v rámci transformace ÚRM do IPR Praha vhodnou příležitost,“ řekl primátor.

Základní mapové dílo hl. m. Prahy je navrhováno rozvíjet v intencích celkové strategie rozvoje eGovernment ČR jako Digitální mapu veřejné správy hl. m. Prahy v návaznosti na realizované projekty hl. m. Prahy v této oblasti a s maximálním využitím existujících dat, zejména projektu Digitální mapa Prahy, jehož smluvní období uplynulo v březnu 2013.

Obsahem Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy bude:

  • Katastrální mapa
  • Technická mapa
  • Administrativně-správní hranice
  • Adresní místa, ulice
  • Základní mapa Prahy 1 : 25 000 
  • Ortofotomapy
  • Digitální model terénu
  • Digitální model zástavby a zeleně