„Hlavní město Praha nabízí od roku 1991, kdy se stalo oficiálním zřizovatelem Jedličkova ústavu, ročně finanční a organizační pomoc (spolu s dlouhou řadou sponzorů a dobrovolníků) stovkám dětí od mateřské školy po školu střední. Mnoho mladých lidí, kteří zde prožili část života, úspěšně vystudovalo vysoké školy a jsou z nich vynikající odborníci. To přeji i těmto nejmenším dětem, které zde nyní bojují svou bitvu s řečovým handicapem - ať se jim v nových prostorách školky líbí a na dobu strávenou zde ať vzpomínají s láskou a vděčností,“ řekla při slavnostním otevírání nového pavilonu C v MŠ u Jedličkova ústavu náměstkyně primátora Marie Kousalíková.  

Speciální mateřská škola pavilonového typu poskytuje péči dětem s opožděným vývojem řeči a je zaměřena především na tělesný rozvoj. Děti jsou do speciální mateřské školy přijímány na podkladě pedagogicko-psychologického vyšetření a na základě vyšetření odborným pediatrem a logopedem. Do tříd jsou děti zařazovány podle stupně vývoje řeči. Cílem mateřské školy je integrace dětí bez vad řeči a s vadou a opožděným vývojem řeči do jednoho kolektivu.

Na základě vypracovaných výchovně-vzdělávacích plánů včetně individuálních jsou děti vedeny k osvojování kulturně-hygienických návyků, k správným sociálním vztahům, k rozvoji všestranného pohybu, myšlení a řeči. Do plánu jsou zařazovány prvky z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, kde je třeba zohlednit vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zpracování školního ročního plánu vychází z respektování individuálních potřeb a zvláštností jednotlivých dětí.

Celkové náklady na rekonstrukci pavilonu C v objektu Speciální MŠ u Jedličkova ústavu činily 6 366 852 Kč. Tato částku uhradilo ze svého rozpočtu hl. m. Praha. Kolaudace objektu proběhla 4. března 2010.

 

 

 


Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl. m.  Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas

do funkce zvolena 30. 11. 2006. Působnost v oblasti pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže, občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.