Celková alokace výzvy má činit až 500 milionů Kč bez DPH. V rámci přípravy podkladů ke koncesní dokumentaci byl předběžně identifikován vhodný dotační titul pro spolufinancování realizace dobíjecí infrastruktury na území hlavního města Prahy. Konkrétně Operační program Doprava v rámci plánované Výzvy pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích.

„Smysluplná podpora elektromobility ve městě spočívá v zajištění dostupné a kvalitní infrastruktury pro dobíjení v blízkosti bydliště, nebo zaměstnání. Tuto infrastrukturu chceme budovat prostřednictvím koncese pro její provozování ve veřejném prostoru. Nyní dojde ke zpracování projektového záměru k podání žádosti města o finanční podporu z evropských dotací. Pokud by se nepotvrdilo, že Operační program Doprava je tím správným řešením, budeme hledat další dostupné dotační tituly,” říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Koncesní dokumentaci pro výběrové řízení pro realizaci dobíjecí infrastruktury na základě zadání města z minulého volebního období nyní připravuje městská společnost Operátor ICT, a.s. Hlavním předmětem této koncese je výstavba dobíjecí infrastruktury formou design & build, osazení této infrastruktury dobíjecími stanicemi a jejich následný provoz. Z prověření možností financování z externích zdrojů plyne, že až 85 % investičních nákladů na tento projekt by mohlo být pokryto z Operačního programu Doprava, konkrétně z kapitoly infrastruktura pro alternativní paliva,” uvádí Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací.

„Dle našich odhadů bude v roce 2030 v hlavním městě jezdit přibližně 180 000 elektromobilů. Rozvíjení dobíjecí infrastruktury je tak jedna z klíčových priorit současné rady, v této oblasti nemůžeme na nic čekat,“ připojuje se Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

„Společnost Operátor ICT pro Prahu připravuje projekt realizace dobíjecích stanic prostřednictvím veřejné koncese ve spolupráci se zástupci města. Po schválení veřejné soutěže městem by první dobíjecí stanice v rámci koncese mohly být zprovozněny v polovině příštího roku. Koncepce chytrých měst zahrnuje i elektromobilitu a tímto můžeme přispět k rozvoji čistší dopravy v naší metropoli. Současně plánujeme, že městské veřejné dobíjení obohatí současnou nabídku služeb pro Pražany, které zajišťujeme v mobilní aplikaci PID Lítačka," dodává Petr Suška, místopředseda představenstva a ředitel Úseku Smart City a inovací městské společnosti Operátor ICT a.s.

Úkoly související s vypracováním projektových záměrů k podání žádosti o podporu a případné další vyhledávání jiných dotačních titulů byly uloženy na odpovědnost odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, který tento záměr zpracuje prostřednictvím společnosti Operátor ICT, a.s. Spolupracovat budou i s dalšími magistrátními odbory, například s odborem evropských fondů nebo s odborem dopravy.