„Jsem přesvědčen, že tato dohoda přispěje k efektivnějšímu využití sil a prostředků jak Policie ČR, tak organizací zřizovaných hlavním městem Prahou – především  Městské policie, které naše dohoda zahrnuje. Půjde o spolupráci v rámci principů community policing, a to zejména v oblasti ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti  a majetku osob, dále v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v oblasti prevence kriminality a mediální strategie a v neposlední řadě v oblasti operačního a krizového řízení,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Koordinační dohoda obsahuje hlavní úkoly jednotlivých subjektů v uvedených oblastech, formy spolupráce a další ustanovení. Uzavření této dohody se opírá o nový právní rámec spolupráce obcí a Policie ČR, který je platný od 1. 1. 2009 (zákon č. 273/2008 Sb, o Policii České republiky). Rada hl. m. Prahy Koordinační dohodu mezi Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a Hlavním městem Prahou schválila 13. 4. 2010.

 

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně  zvolen 30.11.2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl.m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl.m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl.m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.