V korytě Botiče pod Hostivařskou přehradou byly silou vody vytrhány betonové bloky a poházeny do koryta. Oprava spočívala v odbourání poškozených a podemletých betonových konstrukcí levého břehu a provedení stabilizace koryta těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Součástí oprav byla i úprava přelivu a celková sanace původních betonových konstrukcí, bylo vyměněno i původní zrezivělé zábradlí.

Jez Marcela se nachází v meandrech Botiče v Záběhlicích a vzdouvá vodu pro náhon na Práčský rybník. Při povodních voda jez obtékala a došlo k poškození břehů a vytvoření břehové nátrže v levé části jezu. Přímo pod jezem se pak vytvořila cca 2,5 metru hluboká tůň. Oprava spočívala v pročištění koryta pod jezem a provedení stabilizace dna. Břehová nátrž byla zasypána a břeh byl stabilizován těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním.

V okolí plynárny u Chodovské ulice bylo koryto Botiče zpevněno cca 100 let starou úpravou. Po povodních v červnu 2013 došlo na výtoku ze zaklenutí u Chodovské ulice k celkové devastaci původního opevnění včetně stupně v délce zhruba 100 metrů. Vzhledem k rozsahu poškození spočívala oprava v nahrazení původní kamenné dlažby uložené do betonu těžkou balvanitou rovnaninou. Nezbytnou součástí odstraňování povodňových škod na Botiči byla i rozsáhlá rekonstrukce poškozeného břehového doprovodu koryta potoka.

K největšímu poničení koryta Dalejského potoka došlo v Řeporyjích a Hlubočepích. V Řeporyjích je koryto na mnoha místech opevněno více jak 100 let starými nábřežními zdmi. Ty byly vlivem zvýšených průtoků v havarijním stavu a bylo potřeba provést jejich opravu. Byla provedena celková rekonstrukce koryta a nábřežních zdí na Řeporyjském náměstí v délce 140 m. Původní zdi byly zcela odstraněny a nahrazeny novou železobetonovou konstrukcí s kamenným obkladem.

U Hlubočepského zámku před zaústěním do zaklenutí zase došlo ke zřícení části levobřežní zdi a destrukci dna koryta potoka. Původní zeď musela být rozebrána, nová pak byla vystavěna jako železobetonová konstrukce s kamenným pohledovým lícem a vyspárováním. Koryto potoka bylo v tomto úseku vyčištěno, dno a pravý břeh byly stabilizovány těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínovanými spárami.

Na Kunratickém potoce byly největší škody v prostoru Kunratického lesa v lokalitách Na tý louce zelený a v areálu IKEM. Vytvořilo se mnoho břehových nátrží, které ohrožovaly komunikace kolem potoka. Nátrže byly stabilizovány těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Součástí akce bylo i rozsáhlé vyčištění koryta potoka.

V rámci Fondu solidarity EU získala Praha také finanční prostředky na odstraňování povodňových škod v městských částech, a to v celkové částce 2 273 237,49 Kč. Například v Městské části Praha – Běchovice byla použita částka ve výši 945 000 Kč na opravu a zpevnění poškozených břehů Rokytky, opravu mostku přes Rokytku, odbahnění retenční nádrže, zprůchodnění a vyčištění koryta Běchovického potoka, opravu podemletého chodníku podél ulice Českobrodská, opravu ulice K Jalovce a K Táboru.

V Městské části Praha – Zbraslav byla z prostředků Fondu solidarity EU ve výši 736 224,19 Kč realizována oprava havarijního stavu povrchu zatopené a vodou podemleté části komunikace v oblasti Závist. Komunikace byla po povodni nesjízdná z důvodu podemletí podkladních vrstev komunikace a propadů živičného povrchu.

V Městské části Praha – Velká Chuchle bylo čerpáno 414 770,30 Kč na opravu komunikací Starolázeňská, U Křižovatky, Radotínská a U Zahradnictví, v Městské části Praha – Lipence pak šlo 90 743 Kč na úhradu odvozu povodňového odpadu.

Velké škody byly povodněmi způsobeny v Městské části Praha – Dolní Počernice, kde nápor vody nevydržela část zámecké zdi a zřítila se do Rokytky, zámecký park byl celý pod vodou a právě na ošetření stromů v zámeckém parku po povodni bylo vynaloženo 86 500 Kč, které byly uhrazeny z prostředků Fondu solidarity EU. Dotace na odstraňování následků povodní v červnu 2013 získaly z Fondu solidarity EU rovněž přímo Mměstské části hl. m. Prahy Praha 2, Čakovice, Libuš, Velká Chuchle a Zbraslav, celkem ve výši 951 738,70 Kč.