Praha spravuje dva operační programy, které na tuto problematiku pamatují. Konkrétně se jedná o Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který je zaměřen na financování investičních projektů a umožňuje krom jiného podpořit právě aktivity vedoucí k hospodárnému využívání energií a přírodního bohatství, ale také k revitalizaci a ochraně území.

Druhým dotačním nástrojem je Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA), který je na rozdíl od výše zmíněného programu orientován na financování neinvestičních projektů zaměřených zejména na vzdělávání a usnadnění vstupu na trh práce jakkoliv znevýhodněným osobám. V oblasti životního prostředí tedy řeší osvětu a vzdělávání jakožto nedílnou součást podpůrných aktivit ve výchově k ekologickému smýšlení i jako motivaci ke studiu přírodních věd, ale také vzdělávání pracovníků, kteří se v oblasti environmentálních technologií již pohybují. 

Takovým projektem je „Rozvoj podnikatelského prostředí malých firem profesním vzděláváním v oblasti environmentálního a zdravotního inženýrství s důrazem na environmentální technologie“, který zpracovalo České vysoké učení technické v Praze.

Dotace ve výši necelého 1,1 milionu korun zajistila proškolení zaměstnanců firem specializujících se na vodní hospodářství, neboť vytvoření společnosti méně náročné na vodní zdroje je celoevropským úkolem, ke kterému Česká republika směřuje.

V rámci investičních záměrů se díky OPPK podařilo zateplit objekt Základní školy K Milíčovu. Realizací projektu došlo také k instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Tato rekonstrukce přispěla k výraznému snížení energetické náročnosti areálu, a to o celých 68 %. Výše schválené podpory činila více než 41,7 milionu korun.

„Praha si uvědomuje význam ekologicky šetrných technologií, a proto připravuje nový operační program, kde budou dvě prioritní osy zaměřené na snižování emisí a ochranu přírody,“ uvádí radní Eva Vorlíčková (TOP 09), která má evropské fondy na pražském magistrátu na starosti. 

K úspornému a udržitelnému využívání energií a přírodních zdrojů vedla také instalace tepelného čerpadla v paláci Žofín. „Umístění takovýchto technologií do památkově chráněné historické budovy stojící na ostrově v centru hlavního města je unikátní, proto bylo zapotřebí navázat spolupráci investora- Městské části Praha 1- a odborného technologického partnera - ČVUT. Čerpadlo systému voda-voda využívá průsakovou vodu z Vltavy, čerpanou z vyvrtaných studní. Získaná energie je tak využívána nejen k vytápění, ale převážně k chlazení objektu během pořádaných společenských akcí. Výše dotace činila přibližně 9,5 milionu korun,“ uvádí koordinátorka projektů EU Petra Zářecká z Městské části Praha 1.

Více informací k realizovaným projektům: www.oppa.cz, www.oppk.cz

Webové stránky příjemců: