„Připravili jsme aktualizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti na období 2021–2027, čímž jsme zajistili její soulad s novými pravidly Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jsem rád, že jsme se jako kolektivní orgán úspěšně vypořádali se všemi připomínkami ministerstva, a tím strategii přizpůsobili všem formálním požadavkům, které ministerstvo vyžaduje,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

Integrovanou strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 zpracovává a provádí hlavní město Praha na základě § 17d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Plní tak úlohu tzv. nositele ITI. Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy byl pověřen zajištěním přípravy a vypracováním této strategie na základě usnesení Rady hl. m. Prahy z února roku 2020.

Strategie 2021-2027, verze 1.0, byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy už v polovině letošního února a byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k hodnocení, zda splňuje všechny náležitosti a je věcně v souladu s programovými dokumenty. K původní verzi strategie následně dostal odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy seznam připomínek, které vysvětlil, zapracoval a neprodleně předal zpět ministerstvu. Dne 12. června 2023 byla aktuální Strategie 2021-2027, verze 1.1, ministerstvem schválena.

Hlavní město nepřispívá žádnými finančními prostředky na realizaci této strategie mimo případy, kdy se podílí na spolufinancování v roli příjemce.

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) jsou nástrojem pro podporu integrovaného územního rozvoje v souladu s nařízeními Evropské unie. Nástroj ITI je v Česku implementován ve 13 metropolitních oblastech a aglomeracích. Území Pražské metropolitní oblasti zahrnuje hlavní město a dalších 490 základních územně samosprávních celků, které leží ve Středočeském kraji.

Nástroj umožňuje slučovat finanční zdroje z několika operačních programů na financování významných projektů za účelem rozvoje metropolitní oblasti. Vybraná opatření Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 mohou být financována z následujících operačních programů: Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program doprava (OPD) a Operační program životní prostředí (OPŽP).