Zastupitelé na svém posledním řádném zasedání schválili Strategii prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030. Na vědomí byla zastupiteli vzata prováděcí část strategie. Přijatý materiál navazuje na předchozí rámcový dokument řešení bezdomovectví v Praze v letech 2013-2020, který však v mnoha klíčových ohledech rozšiřuje, zejména v důrazu na předcházení bytové krizi a potřebu systémového ukončování bytové nouze Pražanů. Je to poprvé, co Praha připravila strategický dokument pro oblast bezdomovectví, kde ústředním nástrojem řešení je prevence ztráty bydlení a pomoc při jeho znovuzískání v případě ztráty.

„Jsem ráda, že si v Praze uvědomujeme, že jediným účinným nástrojem pro eliminaci bytové nouze je zajištění dostatečné nabídky dostupného bydlení pro ty, kdo se v bytové nouzi již ocitli, a že akcent má být v prvé řadě na prevenci ztráty bydlení díky pomoci materiální, finanční nebo prostřednictvím sociální práce, aby si Pražané mohli bydlení udržet. Odborný pohled nám jednoznačně říká, že předpokladem pro zlepšení situace rodin i jednotlivců v oblastech života, jako je vzdělávání, pracovní uplatnění nebo zdraví, je stabilní a dostupné bydlení. Nízkoprahové sociální služby či azylové domy hrají důležitou roli ve snižování negativních dopadů, pokud se už lidé ocitnou bez střechy nad hlavou, bezdomovectví však samy vyřešit nemohou. Při jejich rozvoji je třeba pokračovat v tom, co se v posledních třech letech začalo dařit, totiž v decentralizaci velkokapacitních zařízení tak, aby služby byly komornější a rovnoměrně pokryly území Prahy, a dále pak posílit dostupnost služeb sociální péče pro starší a nemocné lidi bez domova,“ uvedla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. 

Strategie hlavního města Prahy vychází z Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, která termínem bezdomovectví rozumí kromě tradičně zahrnovaných forem, jako je chybějící střecha nad hlavou, také situace nejistého bydlení, ohrožení ztrátou bydlení nebo krátkodobé a krizové ubytování. Cíle Strategie stanovené do roku 2030 jsou dlouhodobého rázu a rozsah opatření i jednotlivé postupy bude třeba v průběhu platnosti Strategie přizpůsobovat podle aktuálního vývoje v hlavním městě, ať už jde o míru a strukturu bezdomovectví, dostupnost finančních prostředků, legislativní prostředí, ale také proměny socioekonomického a politického prostředí.

Obsahově Strategie vychází ze zkušeností s dosavadními přístupy k pomoci lidem v bezdomovectví, včetně přístupů uplatňovaných od r. 2019, zejména pak v době pandemie covid-19, kdy se výrazně posunula opatření hlavního města v propojení opatření sociálního a humanitárního rázu s prevencí ztráty bydlení a s návratem z bezdomovectví do standardního bydlení a stylu života.

„V tomto volebním období jsme začali rozvíjet systém sociálního bydlení, ve spolupráci s městskými částmi jsme otevřeli šest kontaktních míst pro bydlení, zřídili jsme Městskou nájemní agenturu, založili Sociální nadační fond, a v neposlední řadě jsme vůbec poprvé v historii otevřeli tři městské ubytovny pro lidi bez domova. Ve spolupráci s několika městskými částmi budujeme integrovaný systém řešení bytové nouze v Praze. Tyto všechny nástroje a mnohé další nová městská strategie v oblasti bezdomovectví dále rozvíjí,“ řekl radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Návrhy koncepčních aktivit jsou rozděleny na oblasti prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví.

 

Příloha: Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030