„Vláda sice předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po velké kritice samospráv návrh zákona, který zmírňuje dopady výpadku daňových příjmů obcí ve výši 1 200 korun na obyvatele, ale naprosto opomněla zahrnout do tohoto zákona i kraje, které podle předpokladů budou mít výpadek příjmů ve výši 25 až 30 procent, což ohrozí jak investiční akce, tak výdaje na dopravu, zdravotnictví nebo školství,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Návrh zákona předpokládá jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu všem krajů ve výši 500 korun na obyvatele. Vláda poslancům v minulosti navrhla zákon o kompenzačním bonusu, jehož cílem je snaha o podporu osob samostatně výdělečně činných. Tento krok je považován zástupci krajů za pochopitelný. Kraje však kritizují fakt, že kompenzační bonus je ve své podstatě vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Z toho vyplývá, že na kompenzačním bonusu se z jedné třetiny podílejí i územní samosprávné celky, což je pro kraje nepřijatelné.

„Epidemie koronaviru a její negativní dopad na ekonomiku znamená i citelný zásah pro rozpočty krajů a obcí. Dlouhodobě se ukazuje, že samosprávy hospodaří zodpovědněji a využívají finanční prostředky efektivněji než stát. Proto velmi vítáme tento návrh na jednorázový příspěvek do rozpočtů krajů, tedy i Prahy, který nám pomůže alespoň částečně zmírnit výpadky příjmů v rozpočtu hlavního města,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

„Příspěvek pro kraje by pomohl zmírnit následky razantního výpadku příjmů z daní, který byl znásoben dalšími kroky vlády, která si pro peníze na svá opatření sáhla do rozpočtu samospráv. Jsem přesvědčen, že bychom dodatečné prostředky byli schopni efektivně využít ke zmírnění dopadů nastupující krize. Praha je ekonomický motor celé republiky a ve světle přicházející recese mám starost o to, aby se motor nezadřel,“ dodává náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek. Před předložením musí návrh zákona ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy.