Memorandum o dlouhodobé spolupráci k přijetí standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území hlavního města stvrdila metropole podpisy s centrem proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., dále s centrem Rosa – centrum pro ženy, z.s, s organizací ACORUS, z.ú. a také se společností IKEA Česká republika. Jejich vzájemná spolupráce je bezplatná.

„Společnost IKEA je jednou z firem, která bezezbytku naplňuje význam slov společenská odpovědnost. S jejich pomocí obětem domácího násilí, o které se stará organizace ROSA mám zkušenosti už z Prahy 2. Jsem moc ráda, že tady jsme se posunuli ještě o stupínek dál. Ocenění Bezpečný kraj, které jsem dnes za hlavní město převzala, a také memorandum, které jsme podepsali, pro mě není jen ctí, ale zejména závazkem. Domácí a genderově podmíněné násilí do naší společnosti nepatří a nesmíme mu nečinně přihlížet,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Memorandum podepsala za hlavní město právě náměstkyně primátora Alexandra Udženija, dále Jakub Lelek, ředitel vnějších vztahů společnosti IKEA, Jitka Poláková, ředitelka společnosti proFem (zástupkyně Koalice NeNa) a Zdeňka Prokopová, místopředsedkyně Výboru organizace ROSA (zástupkyně Koalice NeNa).

„Velmi si vážíme toho, že se hlavní město aktivně zajímá o problematiku domácího a genderově podmíněného násilí. Podepsání memoranda představuje krok směrem ke zlepšení přístupu obětí tohoto násilí k odborné, kvalitní a efektivní pomoci. A to především prostřednictvím specializovaných standardů, jejichž cílem je přispět ke kultivaci relevantních sociálních služeb, a po kterých my, organizace přímo pracující s oběťmi, voláme již dlouhodobě,“ uvádí Jitka Poláková, ředitelka proFem.

„V IKEA zastáváme názor, že právo na bezpečný domov má mít každý z nás. Vítáme proto, že se Praha stala v pořadí již třetím krajem, který se podpisem memoranda zavázal ke zlepšení přístupu obětí domácího násilí ke specializované pomoci. Pro zlepšení situace obětí je pozitivní zprávou také chystaný nový zákon o domácím násilí, který, věříme, snad brzy schválí vláda a pomůže tím odstranit některé stávající bariéry v systému pomoci obětem,“ dodává Jakub Lelek, ředitel vnějších vztahů společnosti IKEA.

Cílem memoranda je zvýšená osvěta a především kvalitní, adresná a specializovaná pomoc obětem, jejichž specifická situace vyžaduje intervence a přístupy odlišné od ostatních cílových skupin sociálních služeb.

Smyslem celého dokumentu je zvyšovat povědomí o domácím a genderově podmíněném násilí, přičemž se budou jednotlivé strany snažit snižovat jeho přijatelnost ve společnosti. Pro tyto účely bude také sepsán strategický dokument řešící tuto problematiku. V rámci sociálních služeb bude vytvořena specializovaná služba obětem tohoto typu násilí, která bude reagovat na jejich potřeby a bude se snažit předcházet problémům v této oblasti. Zřízena bude také pracovní skupina, která se bude zabývat možností přípravy interního předpisu Magistrátu hl. m. Prahy pro zaměstnance hlavního města zařazené do úřadu, pokud jsou obětí tohoto násilí.