V rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a snahy hlavního města zvýšit ekologický i rekreační potenciál zemědělské krajiny metropole změnila přístup k zemědělské půdě a pachtovním smlouvám. Po změně v pravidlech pro hospodaření na půdě radní Prahy schválili vzorové podmínky pro výběrová řízení na pachty zemědělských pozemků.

„Celá Česká republika se potýká s problémem extrémního sucha. Mírnit následky sucha však můžeme tím, jak se staráme o krajinu. Proto jsme se již před časem rozhodli, že chceme, aby se na pražských polích hospodařilo šetrně a ekologicky. Pachtýři na našich polích tak budou muset dodržovat určitá pravidla. Mezi ně patří například způsob orby, střídání plodin, tvorba mezí, polních cest a jiné,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

V nejbližší době hlavní město vyhlásí výběrová řízení na 31 bloků pozemků s celkovou rozlohou 398 hektarů. Nabídky budou hodnoceny z pohledu kritéria nabídnuté výše pachtovného - minimální výše ale není stanovena.

„I s ohledem na to, co sledujeme v posledních letech - vysychání podzemních vod a období intenzivního sucha - považuji tento krok jako nezbytně nutný. Tak jako měníme způsob uvažování o přírodě, je toto součást změny přístupu i ke správě majetku a jeho využívání. Proto jsem rád, že budoucím nájemcům jasně definujeme způsob využívání půdy,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

V rámci nových pravidel schválených začátkem března tohoto roku byla zavedena řada ekologických a vůči krajině šetrných opatření, která mají zlepšit potenciál krajiny a pomoci Praze v boji proti suchu a klimatickým změnám.

Největší změnou bylo rozčlenění zemědělských ploch, jež mají za cíl zlepšit funkci půdy a krajiny a podpořit pestrost živočichů či rostlin, především vytvářením mezí a výsadbou stromořadí. Upraveny byly také osevní postupy ve prospěch vyšší pestrosti pěstovaných plodin a upřednostňování plodin, jejichž pěstování nezvyšuje půdní erozi. Nezanedbatelným přínosem je také výrazné omezení používání pesticidů, herbicidů, minerálních hnojiv a dalších chemických látek.

 

Příloha: Vzor pachtovní smlouvy