Na program COVID Praha bylo z pražského operačního programu vyčleněno celkem 646 milionů korun. Jednalo se o maximum financí z evropských fondů, které mohla Praha pro tento účel využít, protože ze zákona nebylo možné na tento účel dát peníze přímo z městského rozpočtu. Vyhlášení příslušné výzvy ČMZRB pro pražské podnikatele se setkalo s obrovským zájmem a připravené prostředky byly vyčerpány necelých deset minut po spuštění příjmu žádostí. Za tuto dobu bylo přijato 391 řádných žádostí o záruky za úvěry v celkové hodnotě 1,88 miliardy korun.

Na rozdíl od podnikatelů v ostatních částech republiky ti pražští paradoxně nemohli využít program COVID II s alokací 8,6 miliardy korun, což je mnohonásobně více, než jsme my mohli okamžitě uvolnit z našeho operačního programu. Přesto se nám ve spolupráci s ČMZRB podařilo pomoci části postižených podnikatelů, většina z nich se navíc potřebné pomoci dočkala podstatně rychleji než podnikatelé čerpající z programu COVID II,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

ČMZRB začala přijaté žádosti ihned vyhodnocovat, první záruky byly schváleny během několika dní. Podle analýzy struktury podpořených žádostí bylo z programu COVID Praha podpořeno celkem 311 ekonomických subjektů, které dohromady žádaly o zaručované úvěry ve výši 1,6 miliardy korun, souhrnná výše záruky činila 1,3 miliardy korun. Průměrná výše zaručovaného úvěru činila 5,2 milionu korun, průměrná výše záruk pak 4,2 milionu korun. Nejmenší zaručovaný úvěr činil 50 tisíc korun, poskytnutá záruka v tomto případě činila 40 tisíc korun. Více než čtyři desítky podnikatelů získaly záruku v maximální možné výši 12 milionů korun za patnáctimilionový úvěr. Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že výše záruky korelovala s velikostí podniku.

Jsem rád, že program COVID Praha pomohl překonat krizové období úspěšným žadatelům o úvěry. I rychlost vyčerpání programu ukazuje, že ručené bankovní úvěry jsou v současné situaci účinnou formou podpory podnikatelskému sektoru, kdy pákovým efektem mobilizovaný soukromý kapitál pomáhá zmírnit dopady pandemie na ekonomiku hlavního města,“ sdělil radní pro oblast radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

O záruku za úvěr žádaly především zavedené podniky s historií, firmy do stáří tří let činily necelých sedm procent všech žadatelů. Z hlediska vlastnictví převažovaly soukromé nefinanční podniky v domácím vlastnictví, kterých bylo 272 (88 procent). Soukromé nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou byly zastoupeny pouze 24 subjekty (8 procent).

Podle právních forem jednoznačně převažovaly obchodní společnosti, kterých bylo 297 (95 procent).

Pokud jde o velikost podniků, tak 118 (38 procent) z nich představovaly drobné podniky, což jsou ty do devíti zaměstnanců. Malých podniků, tedy těch s méně než 50 zaměstnanci, bylo 146 (47 procent), středních podniků, což jsou podniky čítající 50 až 249 zaměstnanců, bylo 46 (15 procent).

Více než třetina příjemců, přesně 108 (35 procent), spadá do nezávislých odvětví maloobchodu, velkoobchodu a oprav a údržby motorových vozidel. Druhým největším zastoupeným sektorem jsou podnikatelé v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, kterých je 53 (17 procent).

Z analýzy jasně vyplývá, že program COVID Praha byl velmi dobře nastaven. Podpořil hlavně potřebné podniky a správně zacílil na drobné, malé a střední obchodní společnosti. Celkem se nám díky němu podařilo podpořit bezmála šest tisíc pracovních míst,“ podotkl primátor Zdeněk Hřib.

 

Příloha: Přehled podpořených podniků