/zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 28. srpna 2018/

Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitoly 03 – Doprava (33,6 % celku) a 04 – Školství, mládež a sport (28,7 % celku). Největšího objemu dosahují kapitálové výdaje v kapitole 03 – Doprava (26,9 % celku) a v kapitole 02 – Městská infrastruktura (23,3 % celku).

Vlastní hlavní město Praha dokázalo ve srovnání s loňským rokem proinvestovat o 1,1 mld. více, což ukazuje na lepší investiční dynamiku. Tempo čerpání schválených prostředků u kapitálových výdajů je dáno mimo jiné přísnějšími pravidly výběrových řízení, složitějšími podmínkami při obstarávání územních a stavebních povolení a problémy např. při výkupech pozemků.

„Výsledky plnění rozpočtu metropole ukazují plynule pokračující trend z prvního čtvrtletí. Příjmy města, které byly oproti plánu o 6,1 mld. korun vyšší, nadále posiluje položka daňových příjmů, kde za hodnocené období vlastní hlavní město Praha přijalo o 3,3 mld. korun více než loni. Co se týče investic, větší dynamika čerpání se projeví až v datech zachycujících období prázdnin, kdy jsou celkové výsledky díky zvýšené intenzitě stavební realizace zajímavější,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

K navýšení příjmů rozpočtu došlo také například u přijatých transferů ze státního rozpočtu včetně dopředu zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin. Například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytlo 8,26 mld. korun na přímé náklady na vzdělávání a 806,9 mil. korun pro soukromé školy. Ministerstvo dopravy uhradilo 109 mil. korun na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo (MPSV) 1,16 mld. korun na neinvestiční nedávkové transfery na sociální služby nebo 26 mil. korun na příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. MPSV a Úřad práce hl. m. Prahy poskytly na Operační program Zaměstnanost (státní i evropský podíl) celkem 80,2 mil. Kč a MŠMT na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 40,4 mil. Kč.