Tato změna je v souladu s „Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 – 2012“ (nařízení č. 16/2010, schválené Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1854 ze dne 16. 11. 2010). V uvedeném nařízení bylo stanoveno, že požadavek na splnění normy EURO 4 bude uplatněn do dvou let od vydání nařízení, takže provozovatelé byli o změně včas informováni.

Ekvivalentně se  zákonem o ochraně ovzduší (č. 201/2012), který v příloze č. 8 definuje skupiny vozidel, na něž se omezení v nízkoemisních zónách nevztahují, bude i Hl. m. Praha v odůvodněných případech umožňovat vjezd některým vozidlům uvedeným v tomto zákoně. Jedná se o:

 1. Vozidla integrovaného záchranného systému
 2. Vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu
 3. Vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená dle příslušných předpisů
 4. Vojenská vozidla Armády ČR a NATO
 5. Vozidla k přepravě komunálního a tříděného odpadu
 6. Vozidla k přepravě poštovních zásilek
 7. Historická vozidla
 8. Vozidla k řešení mimořádné události nebo řešení krizové situace dle platné legislativy

Kromě výše uvedených skupin vozidel bude umožněn vjezd i vozidlům se speciálními nástavbami, jejichž ekonomická návratnost je vzhledem k omezenému použití velmi dlouhá, ale jejich činnost je  z hlediska veřejného zájmu nezbytná. Jedná se o:

 • sypače
 • cisterny
 • kalová čerpadla
 • samosběry
 • pancéřované vozy pro přepravu cenných zásilek České národní banky
 • přenosové vozy rozhlasu a televize

Ostatním vozidlům, která nesplňují emisní normu EURO 4, nebude vjezd  do centra města povolen.