Pro další omezení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v hlavním městě Praze bylo vydáno nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010 „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“.

Podle tohoto nařízení mohou být od 1. 1. 2013 vydány souhlasy k vjezdu do obou zón - jak zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 tun, tak zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a autobusů - pouze vozidlům, která splňují alespoň emisní normu EURO 4.  V uvedeném nařízení bylo stanoveno, že požadavek na splnění normy EURO 4 bude uplatněn do dvou let od vydání nařízení, takže provozovatelé byli o změně včas informováni. 

Regulace vjezdu těžkých nákladních automobilů byla v Praze postupně zaváděna od začátku 60. let, a to nejprve v historickém jádru, postupně pak i v dalších navazujících oblastech. V letech 2003 a 2004 se rozšířila zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 6 tun o oblasti ležící na území Městských částí Praha 4 a 5. K poslednímu rozšíření došlo v roce 2006 v části Spořilova. V užším centru Prahy byla v roce 1999 vymezena zóna s časově omezeným zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tun celkové hmotnosti.

Plánky zón jsou k dispozici na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy www.praha.eu v části  „Doprava,“ odkaz „Automobilová“: http://www.praha.eu/public/92/ed/66/1293687_200394_mapa_zony_35t_6t.pdf