Žádost má podpořit završení dlouhodobého společného úsilí pražské komise a občanských iniciativ, které dlouhodobě poukazují na to, že byt není hotel a jako takový ho není možné využívat bez rekolaudace k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Hlavní město Praha v posledních letech podniklo a i nadále podniká různé kroky směřující k nastavení pevnějších mantinelů pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na občany i celé čtvrti, které jsou spojené s ubytováváním turistů v bytech. Zároveň hlavní město chce, aby byl zajištěn soulad se stávajícími právními předpisy a narovnalo se podnikatelské prostředí v oblasti ubytovacích služeb.

„Jsme přesvědčeni, že je nutné, aby ministerstvo vydalo co nejdříve jasnou metodiku, která by stavebním úřadům stanovila jednoznačný postup, který povede ke zjištění způsobu užívání stavby a v případě potřeby k přijetí nápravných opatření. Nepovažujeme za možné, aby stavební úřady nereagovaly na stížnosti občanů směřující k užívání bytů způsobem, který odporuje stavebním a dalším předpisům. Právě vydání metodiky ze strany ministerstva umožní rychlé vyřizování podnětů občanů, které k problematice Airbnb dostáváme,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Z pohledu stavebního práva je podle radní Kordové Marvanové podstatné vymáhat dodržování povinností, které ze stávající legislativy vyplývají pro majitele bytů a domů. Podle právního rozboru, který vypracoval odborník na veřejné stavební právo z Kanceláře veřejného ochránce práv Martin Půček, není možné využívat byt k podnikání v oblasti poskytování krátkodobých ubytovacích služeb bez rekolaudace, protože se jedná o změnu v užívání části stavby. V tomto duchu by měly postupovat i stavební úřady. A již se první takové rozhodnutí v Praze uskutečnilo.

Předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký dodává: „Věříme, že uvedená metodika stavebním úřadům usnadní práci a bude významným stavebním kamenem systematického řešení prosazovaného komisí. Není možné přihlížet situaci, kdy stát v dané problematice disponuje na sebe navazujícími právními předpisy, ale není schopen zajistit jejich účinné vymáhání. Snaha některých řešitelů vytvořit nový nadbytečný právní předpis, který nebude opět vymáhán, je až úsměvná.“

Podle posledních informací z Ministerstva pro místní rozvoj by metodický pokyn pro stavební úřady měl být v brzké době vydán. „Byty slouží k bydlení, k poskytování ubytovacích služeb máme dostatečné kapacity legálních ubytovacích zařízení,“ uzavírá člen představenstva Hospodářské komory ČR a prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.