Městská rada schválila 16. února dotace na realizaci programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" vyhlašovaného hl. m. Prahou. Zároveň schválila Pravidla tohoto dotačního programu a rozhodla o vyhlášení Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z programu nazývaného „Kotlíkové dotace Praha“.

„Hlavní město Praha obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým Ministerstvo životního prostředí stanovilo minimální počet 160 realizovaných dílčích projektů fyzických osob do konce roku 2018. Celková alokace finančních prostředků na tyto projekty je ve výši 23.700.000 korun,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci byla zveřejněna 18. února 2016 na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Na portálu Životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html jsou  dispozici Pravidla dotačního programu, formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ a další přílohy. Zájemci o dotaci tam najdou seznam ekologických topných zdrojů, oprávněných energetických specialistů, kteří doporučí provedení vhodného mikro-energetického opatření a další informace.

Žádosti občanů o dotaci v rámci Výzvy č. 1 budou přijímány od 21. března 2016 do 29. prosince 2017 anebo do vyčerpání přidělených finančních prostředků v případě, že tato varianta nastane dříve.  Poskytnutí dotace je podmíněno podáním kompletní žádosti včetně všech příloh, tzn. až po kompletní výměně tepelného zdroje (zpětně od 15.7.2015), včetně doporučených mikroenergetických opatření. Nemá proto smysl ji podávat předem.

„Tento postup vychází z lety osvědčeného způsobu financování dotačního Programu Čistá energie Praha zaměřeného především na obměnu starých plynových kotlů,“ připomněla radní Jana Plamínková. „Výše dotace bude vypočtena po kontrole všech požadovaných dokladů, na základě prokázaných způsobilých výdajů v závislosti na nově instalovaném tepelném zdroji. Její výši bude schvalovat Rada hlavního města Prahy pro každého jednotlivého žadatele ve formě smlouvy,“ dodala radní.

Praha se vyhlášením „kotlíkových dotací“ připojila k ostatním krajům ČR, které již využily možnosti čerpat finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na náhradu stávajících tepelných zdrojů – kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech s cílem snížit emise z lokálního vytápění.