Deratizace se nebude nijak lišit od těch pravidelných, ale přesto deratizační nástrahy mohou být nebezpečné hlavně pro děti, ale i pro domácí zvířata. Společně s městskými částmi budeme o konkrétních místech, kde budou nástrahy kladeny, informovat. Pražany proto žádám, aby těmto informacím věnovali dostatečnou pozornost a řídili se našimi doporučeními,“ zdůraznil Tomáš Hudeček, první náměstek primátora pověřený výkonem funkcí primátora města a dodal: „Rodiče a majitelé domácích zvířat by měli dbát na těchto místech zvýšené opatrnosti, např. psy by majitelé měli mít na vodítku s náhubkem.“

Může docházet k vyhrabání nástrah a jejich spolknutí, protože v podmáčeném terénu je možné nástrahu z nory vyhrabat velmi snadno. Při pozření je nutné dopravit zvíře k veterináři nebo použít přípravek vitamin K-Kanavit - nakapat na kostku cukru a vpravit do psa. Vždy ale následně je třeba vyhledat veterináře. U koček je s Kanavitem problém, je nezbytné vyhledat veterináře okamžitě.

Konkrétně se bude při deratizacích postupovat následujícím způsobem:

Deratizované plochy budou označeny informačním štítkem, jehož podoba bude např.

Magistrát varuje veřejnost: v Praze začíná deratizace!

Štítek musí vždy obsahovat varování, adresu, přípravek a účinnou protilátku.

Nástrahy se vkládají do kanálů nebo prasklin u nich, do nor, v domech se nástraha vkládá do deratizačních staniček, které jsou také označeny varováním, nesmí se otvírat a vytahovat nástrahu. Deratizace se může provádět po opadnutí vody a úklidu, má potom největší účinnost.

 Pokyny pro první pomoc

  • Bromadiolon (účinná látka deratizačního přípravku) má zpožděný toxický účinek – 36 –72 hodin
  • Při nadýchání: Toto nebezpečí nehrozí, o této formě deratizace se neuvažuje, půjde o pevnou látku.
  • Při styku s kůží: Důkladně se omyjte mýdlem a vodou.
  • Při zasažení očí: Oči ihned vymyjte proudem vody po dobu minimálně 15 minut.
  • Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařské ošetření. V případě, že je postižený plně při vědomí, lékař není ihned k disposici, došlo k požití většího množství (více než jedno polknutí) a neuplynula více než 1 hodina od intoxikace, vyvolejte zvracení drážděním hrdla.
  • Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem bromadiolonem je vitamín K1 (Kanavit).