/zpráva z 33. jednání Rady hl. m. Prahy 13. srpna 2013/

Návrh na úpravu rozpočtu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (MZO) Magistrátu hl. m. Prahy, který zajišťuje správu a údržby vodních toků, předložený na jednání Rady hl. m. Prahy obsahuje konkrétní akce s předpokládanými náklady.

„Například sanace povodní poškozených břehových doprovodů včetně odstraňování zátarasů na Botiči, Rokytce, Kunratickém a Litovicko-Šáreckém potoce si vyžádají přibližně 2,8 milionu korun. Oprava jezu Marcela na Botiči 1 milion korun, oprava vývaru na Hostivařské přehradě 2 miliony korun, sanace povodňových škod na Zátišském potoce by měla stát cca 2,3 miliony korun…To jsou jen některé nutné akce k tomu, aby dotčené vodní toky byly v řádném a provozuschopném stavu,“řekl náměstek primátora Nouza.

Z celkové částky 42,5 mil. Kč schválené dnes Radou hl. m. Prahy na zvýšení rozpočtu MZO je na běžné výdaje určeno 38 mil. Kč a na kapitálové výdaje (revitalizace vodních nádrží) 4,5 mil. Kč.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP zajišťuje správu:

a)   255 km vodních toků
b)   55 lapačů splavenin (objem sedimentačního prostoru 700 m3)
c)   33 dešťových usazovacích nádrží (celkový sedimentační prostor 14 000 m3)
d)   34 retenčních nádrží (RN) a suchých poldrů (SN) (celkový objem 1 066 000 m3 )
e)   56 rybníků  (celková plocha 80 ha, objem 1 356 000 m3 )
f)    4 přehradní nádrže (plocha - 57 ha, objem 1 750 000 m3).

Celková hodnota vodohospodářského majetku hl. m. Prahy ve správě MZO MHMP je 1 349 mil. Kč.