„Prevence kriminality představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů pro zajištění bezpečí občanů. Jejím prostřednictvím totiž můžeme a to zejména u mladistvých, výrazně snížit páchání trestných činů včetně těch nejzávažnějších. Obvyklým postihem či restrikcí za tyto prohřešky reagujeme pouze na její důsledky. Prevence nám však umožňuje jim předcházet. Často se navíc potvrzuje, že větší odezvu, než trest pro delikventy, má u veřejnosti takové prostředí, ve kterém k páchání kriminality dochází jen minimálně či nejlépe vůbec. Takový stav totiž nejlépe ochraňuje naše zdraví, majetek i životy. Podpora prevence by proto měla mít zásadní podporu všech vrstev společnosti i jejich politických zástupců,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Libor Hadrava.

Grant lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v  tematickém zadání Pravidel. Pro rok 2017 budou podporovány tyto oblasti: práce s dětmi a mládeží; pomoc obětem trestné činnosti; boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti; nové hrozby a přístupy.

O granty mohou žádat tito způsobilí žadatelé: nestátní neziskové organizace, Městská policie hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy a jejich příspěvkové organizace, organizační složky státu, popř. další subjekty.

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty hl. m. Prahy v grantovém řízení v oblasti prevence kriminality činí 13 mil. Kč. Konečná celková výše bude stanovena po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017.

Žádosti o poskytnutí budou přijímány od 17. 10. do 27. 10. 2016. Žádosti přijaté mimo toto časové období budou z formálních důvodů z grantového řízení vyřazeny.

Podrobnější informace naleznete na www.praha.eu, sekce prevence kriminality.