/zpráva z 21. jednání Rady hl. m. Prahy 31. května 2011/

„Změny, které provádíme v akciových společnostech s rozhodujícím akciovým podílem města, jsme už podrobně představili u Dopravního podniku hlavního města Prahy a dalších společností. Jde o takzvaný německý model, v němž má dozorčí rada hlavně vliv kontrolní a rozhodovací v klíčových otázkách. Vlastní provoz společnosti i s příslušnými pravomocemi pak přebírá představenstvo. Přechod na tento model jsme s naším koaličním partnerem slíbili v programovém prohlášení, dnes jsme rozhodli o dalších třech společnostech, v nichž má vzhledem k výši majetkového podílu město rozhodující vliv,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.   

U společnosti TCP - Vidoule, a.s. dochází ke změně obchodní firmy na Rozvojové projekty Praha.  Hl.m. Praha vlastní ve společnosti majetkový podíl ve výši 98,09 % a valná hromada proběhne 28. června 2011. Hlavní město připravilo změnu stanov této společnosti – ten naleznete v příloze. Bude posílena kontrolní funkce dozorčí rady, která bude dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Představenstvo bude zabezpečovat obchodní vedení společnosti. Počet členů představenstva má v návrhu stanov čtyři oproti sedmi současným a dozorčí rada má v návrhu stanov tři členy, takže jejich počet zůstane i v novém modelu zachován.

Na německý model řízení akciové společnosti přechází i společnost Kolektory Praha. Z funkce člena jejího představenstva odstoupil Ing. Petr Třeštík, který byl zvolený za zaměstnance. Radní odvolali z funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Langmajera, Dr. Miloše Gregara, JuDr. Ing. Miloslava Ludvíka, Alenu Samkovou a z funkce členů představenstva Ing. Jana Svátka, Ing. Pavla Klegu a Otakara Čapka. Akciová společnost zajišťuje správu a údržbu kolektorové sítě, kterou má od hl. m. Prahy pronajatu a i v této společnosti se posiluje funkce dozorčí rady a obchodní vedení společnosti bude zajišťovat představenstvo. Dozorčí rada měla doposud šest členů, nyní jich bude mít devět a počet členů představenstva zůstává stejný – tři. To mimo jiné znamená, že do dozorčí rady budou zvoleni dva zástupci zaměstnanců.

Třetí společností, u níž hl. m. Praha mění stanovy a model řízení, je Pražská vodohospodářská společnost. Rada z funkce členů představenstva odvolala MUDr. Tomáše Kaštovského, JUDr. Rudolfa Blažka, Jana Slezáka, Ing. Lenku Alinčovou, Mgr. Karla Fischera, Mgr. Otakara Novotného a Mgr. Dalibora Mlejnského, z nichž většině už vypršelo funkční období. Po navrhované změně stanov dojde ke snížení počtu členů představenstva ze 7 členů na 3 členy a ke zvýšení počtu členů dozorčí rady ze 3 členů na 9 členů.  Jako u jiných společností v tomto modelu jsou dvě třetiny členů dozorčí rady voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je dle platné právní úpravy volena a odvolávána zaměstnanci společnosti.

 

 

V Praze 31. 5. 2011

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.