Mezi důsledky klimatických změn, které ovlivňují ve velké míře i Prahu, lze zařadit především zvyšující se průměrnou teplotu, vznik tepelných ostrovů v Praze, intenzivní přívalové srážky a extrémní teploty. Praha proto připravuje a realizuje projekty a opatření na zmírnění dopadů klimatických změn a další možnosti zkoumá.

„Rozhodně výzvy studentů podporuji a jsem rád, že mladí lidé vzali aktivitu do svých rukou a není jim osud naší planety lhostejný. Jako politik, náměstek primátora pro životní prostředí v hlavním městě, beru žádost studentů vážně a rád se s nimi co nejdříve potkám,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.

V roce 2017 schválila městská rada Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a v roce 2018 pak navazující plán konkrétních opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn. Mezi probíhající opatření patří výsadba stromů na zelených plochách, v lesoparcích, zakládání nových lesů a výsadba stromořadí ve vybraných ulicích. Otázce, jak podpořit výsadbu stromů v centru města, se Praha bude nyní intenzivněji věnovat.

V Praze také se zakládají nové vodní plochy, připravují se projekty zadržování dešťové vody ve městě, obnova retenčních nádrží. Probíhají programy a projekty environmentálního vzdělávání a osvěty EVVO pro děti a mládež soustředěné na klimatické změny.  Na podporu opatření ke zmírnění klimatických změn budou vyčleněny prostředky v rámci grantových a dotačních programů. Projekty se zaměří na realizaci zelených střech, obnovy zelených vnitrobloků a komunitních zahrad.

V září 2018 město přistoupilo k Paktu starostů a primátorů, celosvětovému společenství municipalit, které se zavazují k aktivním opatřením na ochranu klimatu. V tuto chvíli město pracuje na vytvoření Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (tzv. SECAP), který bude mít za cíl redukovat emise CO2 do roku 2030 o 40 % oproti základnímu roku 2005.

Na počátku dubna se bude konat mezinárodní konference, která se bude věnovat otázce, jak tvořit klimaticky odolné město. Bude se zde mluvit o takových opatřeních, jako je nový přístup ve výsadbě stromů ve městě, systémy hospodaření s dešťovou vodou v ulicích anebo rozvoj a ochrana příměstské krajiny. Konferenci připravuje Institut plánování a rozvoje Prahy na 1. dubna.

Hlavní město Praha si uvědomuje závažnost aktuální zprávy Mezinárodního panelu pro změny klimatu při OSN, mezivládního vědeckého orgánu (IPCC) z listopadu 2018, který přináší dva klíčové závěry. Za prvé, negativní dopady globálního oteplení o 2.0 °C jsou významně horší, než pokud by bylo dosaženo pouze 1.5 °C, a za druhé, že dosažení 1.5 °C znamená omezení emisí CO2 do roku 2030 o přibližně 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových čistých emisí okolo roku 2050.