Každá lékárna je povinna nepoužité léky od občana převzít. V Praze je lékárnám umožněno zapojit se do systému svozu použitých léčiv organizovaného městem, v současné době je v systému 320 lékáren po celém území Prahy, ze kterých jsou upotřebená léčiva pravidelně svážena a likvidována. Ročně takto z území Prahy sveze a odstraní společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s., která tuto službu zajišťuje, cca 90 tun léčiv. Veškeré náklady spojené se svozem a odstraněním léčiv ze zapojených lékáren hradí město ze svého rozpočtu, přičemž tyto náklady jsou městu následně v plné výši kompenzovány Ministerstvem financí ČR.

Tato služba již dlouhá léta funguje v Praze zcela hladce a bezproblémově, jak potvrzuje radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková: „Zástupce lékárny nashromážděné léky předává městem určené specializované firmě, která léky odveze do spalovny nebezpečných odpadů, kde jsou předepsaným způsobem zlikvidovány. Ze svého pohledu vnímám tuto službuvelice pozitivně, jako službu, která pomáhá šetřit životní prostředí. To, že je pozitivně vnímána i provozovateli lékáren, svědčí počet lékáren, které se rozhodly městský systém využívat. Apeluji proto na všechny Pražany, aby prošlé léky neházeli do popelnic. Z běžného odpadu se totiž rezidua dostávají do půdy, ovzduší i do vody a škodí jak lidem, tak přírodě.“