Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla v minulých dnech zveřejněna metodická pomůcka týkající se poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení. Východiskem metodiky je ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona, podle nějž lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu“. Z toho plyne, že byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením.

V metodice jsou dále shrnuty základní pojmy, jak jsou definovány ve stávajících právních předpisech, a na tomto základě pak stanoveny dva modelové postupy, které by měly stavební úřady dodržet, když dostanou podnět ohledně užívání bytu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Jeden se týká podnětu od živnostenského úřadu, druhý se vztahuje k podnětům od třetích osob, včetně stížností občanů bydlících v domech.

„Jsem velmi potěšena, že ministerstvo rychle zareagovalo a uvedenou metodickou pomůcku připravilo a zveřejnilo. Díky tomu mají stavební úřady konečně vodítko, jakým způsobem nakládat s konkrétními podněty, aby se zajistil soulad se stávajícími právními předpisy. Metodická pomůcka jim vyjasní, usnadní a velmi urychlí rozhodování, a především již nebudou stavební úřady v různých městských částech přistupovat ke stejným případům různým způsobem. Věřím tomu, že jakmile se vyřeší nápor těch nejkřiklavějších případů využívání bytů nezákonným způsobem, začne se situace v centru města rychle měnit k lepšímu ve všech ohledech, které s tímto fenoménem souvisejí,“ říká radní pro oblast legislativy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

„Vydání metodiky velmi vítám a po jejím podrobném prostudování musím se smutkem konstatovat, že z desítek podnětů, o kterých za poslední dva roky vím, byl v souladu s metodikou, a tedy i se zákonem, vyřešen pouze jeden jediný. To je velmi nelichotivá vizitka státní správy. O tom, proč ostatní podněty nebyly řešeny správně, zda z neznalosti či jiných důvodů, můžeme jen spekulovat. Pevně věřím, že využití metodiky fungování stavebních úřadů výrazně zefektivní a umožní, aby zákony platily pro každého,“ uvádí předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký.

„Vydaná metodika ministerstva pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů zejména v centru Prahy změnilo v hotely, což má negativní dopad jak na ceny bydlení, tak na vylidňování centra města a obtěžování stávajících obyvatel, kteří trvale v domech bydlí,“ dodává radní Hana Kordová Marvanová.