ÚOHS spatřoval možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve vymezení zón, kde hlavní město svou novelou od října 2021 zakázalo šíření reklamy vymezenými komunikačními médii. Nařízení o regulaci reklamy stanovuje tři zóny, první je stanovena na území Pražské památkové rezervace, druhá na území památkových zón. Vymezení třetí zóny nyní hlavní město změnilo.

„Praze se povedlo přesvědčit ÚOHS o tom, že situaci je možné řešit částečnými úpravami regulace a jejím sladěním se stavebními předpisy, nikoliv pokutou,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy.

Třetí zónu, kde nařízení zakazuje umisťovat plachty na domech, tvoří katastrální území, jejichž plocha je z více než 30 % součástí ochranného pásma památkové rezervace v Praze. Podle ÚOHS tak mohly být zvýhodněné firmy, které pro šíření reklamy využívají jiná než zakázaná komunikační média.

„Argumentovali jsme, že ač v nařízení o regulaci reklamy plachty na domech zakazujeme, provozovatelé je stále mohou umisťovat dle Pražských stavebních předpisů, takže k žádné diskriminaci nedochází. ÚOHS nicméně na tento argument neslyšel, proto nařízení upravujeme,“ dodává radní Zábranský.

Při správním řízení hlavní město navrhlo dvě změny tak, aby byla zachována účinná hospodářská soutěž. První změna se týká vymezení třetí zóny tak, aby pokrývala celé zbývající území Prahy. Druhá změna spočívá v tom, že ve třetí zóně namísto úplného zákazu umisťování reklamních plachet jsou stanoveny podmínky, za nichž plachty být umisťovány mohou. Nesmí být nasvíceny a umístěny mohou být jen na slepých štítových stěnách a nebudou překračovat obrys těchto stěn.

Podle ÚOHS nařízení nyní splňuje podmínky hospodářské soutěže. Považuje za zásadní, že dojde k větší harmonizaci podmínek umisťování plachet a reklamních billboardů na stěnách budov.

Aktuálně se řízení připomínkuje, a následně se budou připomínky vypořádávat, schválení předpisů bude záležet na většinové vůli v Radě hl. m. Prahy. Podle radního Adama Zábranského by novelu mohlo město schválit do letošního června.