„Praha dneškem otevřeně říká, že chce proti AIDS účinně bojovat. Včasná léčba snižuje infekčnost pacienta a riziko přenosu HIV infekce v populaci. V České republice přibývá úspěšně léčených pacientů, ale stále přetrvávají některé mýty bránící především snižování výskytu nákazy, která se naopak zvyšuje. Například neplatí, že HIV infekce se přenáší výhradně při sexu muže s mužem, bohužel roste počet heterosexuálně přenesených infekcí a také to je potřeba řešit,“ řekla radní pro zdravotnictví Milena Johnová.

Připojení Prahy k mezinárodní iniciativě Fast-Track Cities potenciálně zpřístupní i specifické finanční zdroje pro nestátní neziskové organizace a další organizace působící na území Prahy v boji s HIV a dalšími infekčními nemocemi, jako jsou TBC a chronická hepatitida B a C. Usnadní také spolupráci se zahraničními regionálními lídry, kteří místním odborníkům na základě vytvořeného partnerství s ostatními městy předají své know-how.

„Jsem rád, že se Praha připojí v boji proti AIDS po bok dalších světových metropolí. Díky iniciativě Fast-Track Cities můžeme říct: společně jsme silnější, společně jsme hlasitější, společně můžeme změnit svět. Zdraví našich občanů je pro nás prioritou a nesmíme ho podceňovat,“ komentoval podpis primátor Zdeněk Hřib.

Praha plánuje přijmout soubor opatření zajišťujících zejména trvalý přístup ke kvalitnímu testování, eliminaci stigmatizace a diskriminace spojené s HIV a dalšími infekcemi, úzkou spolupráci s odborníky, ohroženými skupinami i s orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotnickými zařízeními a policií. Umožní to zacílit omezené finanční a lidské zdroje k efektivním a vyzkoušeným aktivitám k cílenému potlačení infekce HIV. S tím souvisí likvidace strachu z testování HIV a také omezení stigmatizace a diskriminace HIV pozitivních občanů. Přistoupení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities je závazkem pravidelně sledovat a hodnotit průběh a výsledky jednotlivých opatření, poskytovat údaje a každoročně partnery informovat.

OSN stanovila v boji proti HIV/AIDS cíle 90-90-90, kterých se bude snažit dosáhnout také Praha. Závazek znamená, že alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací), alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný) a alespoň 90 % osob žijících s HIV bude díky pravidelnému užívání léků a sledování mít potlačenou tzv. virovou nálož (množství kopií viru HIV v krvi) na laboratorně nedetekovatelnou úroveň, což v praxi zabraňuje přenosu infekce HIV z infikované osoby na HIV negativní osobu (cíl léčebný a preventivní).

„Je dobrou zprávou, že se Praha inspirovala partnerskými městy, zejména Vídní, a přistupuje v roce 30. výročí vzniku České společnosti AIDS pomoc k síti měst, které aktivně řeší problematiku HIV na svém území. Je to jasný signál pro ne zcela pružné národní orgány, že samospráva, a zejména Praha, má zájem epidemii HIV aktivně řešit,“ řekl ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát.

Výskyt infekce HIV hodnocený počtem nově diagnostikovaných případů infekce HIV v jednotlivých letech má v České republice vzestupný trend s výrazným nárůstem počtu nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob od roku 2012. Patrný je zejména v hlavním městě Praze, kde se epidemie HIV asymetricky koncentruje. Od začátku sledování v roce 1985 do konce roku 2018 bylo v ČR diagnostikováno 3 368 HIV pozitivních pacientů, z toho na území Prahy 1651 pacientů, tedy polovina. Dominantním způsobem přenosu této infekce je v ČR sexuální styk, majoritně sexuální styk mužů majících styk s mužem, ale v ČR přibývá také podílu heterosexuálně přenesených infekcí.