Materiál definuje prorodinnou politiku jako souhrn aktivit a opatření realizovaných za účelem podpory rodiny a prevence problematických situací. Jedná se o politiku průřezovou, která zasahuje do nejrůznějších oblastí veřejného života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, sociální služby, trh práce, volný čas, veřejná infrastruktura. Vyjasňuje kompetence a úlohu hlavního města Prahy, především funkci metodickou a koordinační, kdy hlavní město ve spolupráci s městskými částmi a dalšími aktéry prorodinné politiky identifikuje priority a ty následně pomáhá naplňovat.

„Již deset let chybí hlavnímu městu strategický dokument věnující se prorodinné politice. Poslední takový dokument byl schválen usnesením v březnu 2009 na období dvou let. Chybějící strategický rámec prorodinné politiky způsobuje, že zejména v oblasti prevence není podpora rodin systematická, což vede k nedostupnosti včasné podpory,“ řekla účastníkům semináře Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Dále radní Milena Johnová podotkla: „Nedostatek efektivní prevence pak znamená, že situace rodin není zachycena včas a následná pomoc sociálních či dalších služeb vede k vyšším nákladům. Bez společného strategického rámce městské části, městské organizace i nevládní organizace postrádají oporu při rozhodování o efektivním využití veřejných prostředků a hlavní město nemůže proaktivně naplňovat svou koordinační roli a pouze reaguje na nastalé problémy.“

Prorodinná politika umožňuje překonávat bariéry mezi gescemi, jakými jsou třeba bydlení, vzdělávání anebo sociální služby, a propojovat opatření vedoucí ke spokojenému životu rodin v Praze.

K hlavním prioritám Prahy v oblasti prorodinné politiky patří:

  • podpora významu rodiny ve společnosti a posilování vědomí a významu rodinných hodnot, jakými jsou manželství, trvalý vztah, vzájemná péče, láska a úcta, přirozené prostředí pro výchovu a rozvoj jednotlivců ve společnosti,
  • vytváření podmínek pro harmonizaci rodinného a pracovního života,
  • pomoc rodinám při překonávání sociálních a ekonomických nerovností v přístupu na pracovní trh, k bydlení, vzdělání, zdravotní péči, kultuře, sportu a dalším službám a volnočasovým aktivitám,
  • vytváření podmínek potřebných pro vznik, rozvoj a fungování sítě komunitních center, jakými jsou mateřská a vícegenerační centra, která účinně předchází rozvoji krizových situací v rodinách, posilování specializovaných služeb pro rodiny se specifickými potřebami např. v oblasti výchovy, vzdělávání, zdravotní anebo sociální péči,
  • posilování motivace rodin rozvíjet zdravý životní styl a pečovat o vlastní zdraví a životní prostředí,
  • zajištění informovanosti rodin o zdrojích pomoci a podpory,
  • rozvoj sítě podpory rodin pečujících o dlouhodobě znevýhodněné členy rodiny jako jsou prarodiče anebo děti se zdravotním znevýhodněním,
  • pomoc ohroženým rodinám jako jsou rodiče samoživitelé, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny ohrožené chudobou.

Smyslem předkládaného materiálu je ustanovit institucionální struktury pro vytvoření střednědobé strategie a současně nastavit první kroky směřující ke zlepšení podmínek pro rodinný život v Praze.

Materiál navazuje na Strategický plán hlavního města Prahy z roku 2006, Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL pro volební období 2018-2022, Koncepci rodinné politiky 2017-2021 Ministerstva práce a sociálních věcí, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2019-2021 a další strategické dokumenty související s prorodinnou politikou.

Materiál je výsledkem úsilí pracovní skupiny pro rodinnou politiku ve složení Regína Dlouhá, Rut Kolínská, Edita Janečková, Jiřina Hlaváčková, Linda Sokačová, Jan Schneider, Matouš Korbel a konzultací se zástupci hlavního města Prahy, městských částí, rodičovských iniciativ a rodinných center. Ti všichni se na tvorbě materiálu podíleli svými komentáři a náměty.

Dokument Základní směry prorodinné politiky na období 2021-2022 je dostupný ZDE. Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy je ZDE.