„Letos si připomene 20. výročí od velkých povodní, které výrazně zasáhly a změnily Prahu. Protipovodňová ochrana je mojí dlouhodobou prioritou, proto jsem velice rád, že se nám povedlo ujít kus cesty. Praha má špičkovou a moderní protipovodňovou ochranu, kterou neustále zdokonalujeme. Letos se nám podařilo dokončit další etapu opatření tentokrát v Troji. Došlo k sanaci a prodloužení odlehčovací stoky, přesunutí výpustě, rekonstrukci dna a levé dělící zdi slalomové dráhy. Magistrát zde investoval přes 108 milionů korun. Tato stavba nezajišťuje pouze větší ochranu, ale zároveň také nabízí vyšší standard kvality vodácké slalomové dráhy,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti Petr Hlubuček.

Předmětem stavby bylo prodloužení výpusti odlehčovací stoky z přepadu oddělovací komory Trojská, a to ulicí Vodácká pod stávající umělou slalomovou dráhou až k zaústění do Vltavy v prostoru dělící stěny slalomové dráhy. Díky této stavbě jsou přepady z odlehčovací komory odděleny od prostoru slalomové dráhy, čímž byl eliminován negativní vliv na průběh sportovních akcí a pro sportovce již nepředstavují hygienická a zdravotní rizika.

„Rekonstrukcí dělící zdi došlo ke značnému prodloužení životnosti slalomové dráhy, jež byla v rekonstruovaném úseku silně degradovaná. Je na místě připomenout, že současná slalomová dráha vznikla přestavbou původní vorové propusti, která byla uvedena do provozu již v roce 1902. Od té doby bylo provedeno mnoho oprav, nikdy však nedošlo k tak důkladné rekonstrukci, jako tomu bylo nyní. Zvoleným postupem byla prodloužena životnost dotčených konstrukcí o mnoho desítek let. Kladli jsme také důraz na vizuální provedení pohledových částí, především na obklad z lomového kamene, který tvoří charakteristický rys celé stavby a lze ho vnímat z obou břehů řeky Vltavy. V řešeném úseku bylo kompletně zrekonstruováno také dno dráhy. Osazením dnové desky integrovanými drážkami je umožněno variabilně umisťovat modulární překážky, čímž je zajištěna maximální mobilita při jejich přestavbě, přesně podle aktuální potřeby vodáckého sportu,“ upřesňuje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.  

Stavbu, jejíž realizace by za normálních podmínek trvala téměř dva roky, se podařilo dokončit v průběhu 9 měsíců. Vzhledem ke své poloze totiž významně ovlivnila provoz na vysoce frekventované páteřní cyklotrase a současně uzavřela provoz na slalomové dráze. Proto byl zvláštní důraz kladen na co nejkratší dobu realizace a její směřování zejména do zimních měsíců. Díky včasnému dokončení v plánovaném termínu se tak může bez problémů uskutečnit Světový pohár ve vodním slalomu, který se v Areálu vodních sportů Praha Troja odehraje již tento víkend 10. až 12. června 2022.

„Jsme rádi, že díky tomuto projektu nabídneme našim i zahraničním sportovcům lepší podmínky. Již teď vidíme, že se díky realizovaným opatřením výrazně zlepšila kvalita vody ve slalomové dráze, která dosud byla zejména v deštivých dnech problematická,“ oceňuje Jiří Rohan, zástupce USK Praha, který areál provozuje.

Celkově bylo v rámci projektu vybudováno 251,88 m nové stokové sítě. Dále byla provedena sanace stávající zděné stoky o délce 52,43 m. Problematická výpust DN 2000 byla přesunuta níže po toku a zaústěna do dělící zdi sportovního kanálu. V neposlední řadě byla v délce 69 m zrekonstruována levá dělící zeď sportovního kanálu a jeho dno, kam byla nově instalována konstrukce s integrovanými drážkami pro osazení modulárních překážek.

Hlavní stavební práce byly zahájeny 20. září 2021, a to na obou částech projektu současně. Společnost Čermák a Hrachovec a.s. zajišťovala realizaci části projektu pro Magistrát hl. m. Prahy, Metrostav DIZ pak uskutečnil rekonstrukci dělící stěny a dna slalomové dráhy. Projektantem celého záměru byla společnost Sweco Hydroprojekt a.s.

„Krátká doba pro realizaci projektu, navíc převážně v podzimních a zimních měsících, představovala opravdovou výzvu. Díky zkušenostem a nasazení našich pracovníků a skvělé spolupráci s naším partnerem ve sdružení jsme ale projekt dokončili včas, čehož si velice ceníme,“ doplňuje za sdružení zhotovitelů Milan Pavlič, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s.