Zastupitelé na včerejším zastupitelstvu projednali petici podepsanou 1866 občany, kteří nesouhlasí s plánovanou stavbou kontejnerového překladiště – terminálu Malešice. Hlavním důvodem jejich nesouhlasu je obava z poškození jejich obytné čtvrti a ze zhoršení dopravní situace a zatížení životního prostředí. Zastupitelé vzali petici na vědomí a vyzvali Radu hlavního města Prahy, aby zpracovala studii city logistiky.

Lokalita v Malešicích je pro železniční terminál rezervována v územním plánu od roku 1964. Má mimořádně výhodnou polohu zejména vzhledem k dopravní návaznosti na železniční síť i s ohledem na polohu v hostivařsko-malešické průmyslové oblasti. V Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, jako nadřazené dokumentaci územnímu plánu, je tato lokalita vymezena od roku 2010 jako jeden ze dvou city logistických terminálů obsluhujících město (každý pro jeden břeh Vltavy). 

„Rozumím obavám obyvatel spojeným se záměrem vybudování překladiště mezi železniční a silniční dopravou v lokalitě Malešice. Lokalita je již dnes výrazně zatížena nákladní automobilovou dopravou, její další zvýšení je nepřijatelné,“ uvedla k tomu Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj.

Aktuálně předložený projekt prochází posouzením vlivů na životní prostředí, kde mají občané i městská část možnost vznášet připomínky. Před vydáním stanoviska bude muset být mj. předložena podrobná dopravní studie, investor musí předložit projekt ve variantách a město požaduje podmínit vybudování terminálu zprovozněním silničního okruhu v úseku 511.

„Nechci, aby jakýkoli Pražan byl zatěžován větší mírou automobilové dopravy, než je nezbytně nutné pro chod města. Proto již dva roky usilovně pracujeme spolu s odborníky na plánu udržitelné mobility, který počítá i se city logistikou. Praha nesmí sloužit jako překladiště tranzitní dopravě," řekl náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Cílem města je nastavit podmínky pro fungování udržitelné městské mobility, a zásobovat město s co možná nejnižším dopadem na jeho obyvatele. Po vzoru jiných měst, která začala řešit city logistiku, i Praha má ambici zlepšit situaci v městském zásobování. Pro tuto úlohu je nezbytné zajistit „přestupní stanici“ pro náklad mezi železnicí a silnicí. Místo v Malešicích se jeví jako nejvhodnější.

Smysl ovšem dává jen takový projekt, který bude sloužit pro rozvoz zboží po Praze, nikoli jako překladiště zboží na cestě z jednoho konce Evropy na druhý. Takové záruky aktuálně předložený návrh investora nedává,“ dodala Petra Kolínská.