/zpráva z 15. jednání Rady hl. m. Prahy 19. dubna 2011/

Program Čistá energie Praha uplatňuje od roku 1994. Od této doby do loňského roku Praha v rámci tohoto programu poskytla dotaci v celkové výši 443,5 mil. Kč celkem 14 996 žadatelům a přeměna vytápění díky tomu proběhla ve 40 247 bytech.  Další podrobnosti o výsledcích programu jsou u vedeny v příloze tiskové zprávy.

Na realizaci Programu Čistá energie Praha byla pro rok 2011 vyčleněna v rozpočtu hl. m. Prahy  částka 12 mil. Kč.

„Část bytového fondu není plynofikována ani napojena na systém centrálního zásobování teplem, ekonomicky je vytápění pevnými palivy stále relativně levnější variantou a přeměna na ekologičtější vytápění je poměrně nákladná. Město má přitom zájem na tom, aby pevná paliva nahrazovaly čistější zdroje. Finanční podpora lidem, kteří do změny palivové základny půjdou, je proto ze strany Prahy logická a budeme v ní pokračovat i letos. Praha tím přispívá i ke splnění mezinárodních závazků v oblasti energetické politiky v rámci Evropské unie,“ uvedl první náměstek primátora Karel Březina.

Jak dodal, Pravidla pro poskytování dotací v rámci Programu pro rok 2011 obsahují ve srovnání s rokem 2010 několik menších změn.

Za prvé je to navýšení částky poskytované na jeden instalovaný kW z 1.000 Kč na 1.500 Kč, maximální výše dotace na bytovou jednotku z 20.000 Kč na 25.000 Kč a maximální výše dotace pro centrální kotelny ze 150.000 Kč na 250.000 Kč. Naproti tomu bude maximální možná dotace snížena ze 70 na 50 procent doložených nákladů.

Za druhé je zvýšena dotace u instalací solárních kolektorů z 5.000 Kč na 8.000 Kč na metr čtvereční za současného snížení maximální možné dotace z 80.000 Kč na 60.000 Kč.

„Podle srovnání dat z minulých let je původní dotace u solárních kolektorů s ohledem na vysoké pořizovací náklady systému poněkud podhodnocená, naopak původně nastavenou horní hranici není prakticky reálné dosáhnout. Stejně tak vycházejí i další letošní změny z výsledků loňska,“konstatoval Březina. 

Faktografie:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s trvalým pobytem na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od 1.9. 2010 do 31.10. 2011.

1) Dotace se vztahuje na:

a) náhradu neekologického topného systému ve prospěch ušlechtilých paliv (topný plyn, elektřina) případně přechod na centrální zásobování teplem;

b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla);

c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na tento zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

d) náhradu lokálních topidel vytápěním centrálního typu (el. kotel, plyn. kotel nebo CZT), pokud na tato topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou starého plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;   

f)  ohřev teplé užitkové vody solárními kolektory;

g) fotovoltaické články;

h) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).

2) Dotace se nevztahuje na:

a) topný zdroj využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě, nové půdní vestavbě a  v rekreačním objektu;

b) využití OZE v rekreačním objektu;

c) topný zdroj, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;

d) ekologický zdroj, s finanční podporou z jiného dotačního titulu;

3) V případě kombinace více ekologických zdrojů, instalovaných v průběhu uplynulých deseti let lze dotaci přidělit v rámci bytu pouze na jeden z nich; podpora dvou ekologických zdrojů v průběhu uvedeného období je možná pouze v případě kombinace nového ekologického zdroje určeného k vytápění a systému ohřevu teplé vody solárními  kolektory (toto zvýhodnění se nevztahuje na kombinaci fotovoltaické elektrárny a solárních kolektorů).

4) Hl. m. Praha může poskytnout investorovi dotaci na základě písemné „Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha“ (dále jen „žádost“), podané na předepsaném formuláři.

5) Realizací Pravidel Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 (dále jen „pravidla“) je pověřen odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „OOP MHMP“).

6) Informace o způsobu podání žádosti a požadovaných dokladech obsahuje Instrukce pro investora ekologického zdroje (dále jen „instrukce“), která je součástí formuláře žádosti.

7) Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 kalendářních dnů od uvedení ekologického zdroje do provozu. Investoři, kteří uvedli ekologický zdroj do provozu v období od 1.9.2010 do 9.6.2011, musí podat žádost nejpozději do 30.6.2011.

8) Podané žádosti budou zaregistrovány a vyhodnoceny podle předepsaných podmínek (při zachování pořadí podání žádosti). Žádosti neúplné, nedostatečně vyplněné, nedoložené požadovanými doklady nebo nepodepsané ztrácí pořadí. Investor bude k doplnění žádosti vyzván do 30 kalendářních dnů od data podání žádosti. Nedoplní-li investor žádost v předepsaném termínu nebo nebude-li doplnění dostatečné, bude jeho žádost vyřazena a poskytnutí dotace zamítnuto. Doplněná žádost je zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejího doplnění. Hlavní město Praha v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo „pravidel“ smlouvu s investorem  neuzavře a žádost zamítne, o čemž investora písemně informuje.

9) Žádosti podané po termínu, uvedeném v odstavci 8, budou registrovány a vyhodnoceny podle odstavce 9; v případě nevyčerpání limitu finančních prostředků na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne v závěru výplatního období OOP MHMP o jejich vyplacení v plné nebo alikvotní výši (dle zůstatku finančních prostředků určených pro tento účel v rozpočtu hl. m. Prahy).

10) Splnění termínů uvedených v odstavcích 1 a 8 je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí dotace. V případě nesplnění termínu podání žádosti dle odstavce 9 bude postupováno dle odstavce 10.

11) Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou. K posouzení dostatečnosti dokladů je oprávněno pouze hl. m. Praha, zastoupené OOP MHMP.

Výše dotace :

dotace nemůže být vyšší než investorem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky);

Typ ekologického zdroje (média) dotace omezení
topný plyn, elektřina, CZT 2.000 Kč / 1 kW

max. 70 % doložených nákladů

max. 30.000 Kč na bytovou jednotku

topný plyn (modernizace centrálního vytápění) 1.500 Kč / 1 kW

max. 50 % doložených nákladů

max. 25.000 Kč na bytovou jednotku

max. 250.000 na centrální kotelnu

tepelná čerpadla 80.000 Kč max. 50 % doložených nákladů
dřevo, dřevní palivové produkty 40.000 Kč max. 50 % doložených nákladů
fotovoltaické články 4.000 Kč / 1 m2

max. 60.000 Kč na jedno zařízení

max. 50 % doložených nákladů

solární kolektory 8.000 Kč / 1 m2

max. 60.000 Kč na jedno zařízení

max. 50 % doložených nákladů

14) Dotace ve výši uvedené v odstavci 13 budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady.

15) OOP MHMP podle předložených dokladů určí výši dotace, hl. m. Praha uzavře s investorem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vydá odboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami příkaz k úhradě. Investor v případě kladného vyřízení žádosti obdrží v příloze informačního dopisu stejnopis smlouvy.

16) Na dotaci není právní nárok. Odstoupení od smlouvy podle stanovených podmínek za hl. m. Prahu realizuje OOP MHMP.

 

 


Ing. Karel Březina – první náměstek primátora hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti dopravy a informatiky, dočasně mu byla svěřena oblast životního prostředí. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka.