Cílem on-line kurzů je seznámení zájemců o náhradní rodinnou péči s filozofií péče, celým procesem zprostředkování péče a také vysvětlení specifik náhradního rodičovství. Zájemci nicméně mají na výběr, jestli si chtějí počkat na klasické kurzy, které se uskuteční co nejdříve po skončení mimořádných opatření, nebo absolvují přípravné kurzy on-line.

Praha této možnosti využila jako první kraj a kurzy zajišťuje organizace Dobrá rodina. „V Praze máme dlouhodobě nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči, pokud by se navíc nyní nekonaly on-line kurzy, tak by docházelo k neúměrnému prodloužení lhůty pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Jako první kraj jsme možnosti on-line kurzů využili a budeme se snažit, aby byly tyto kurzy k dispozici lidem i do budoucna, tedy po skončení mimořádných opatření,“ řekla radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Milena Johnová.

Zájemci o osvojení v Praze podávají žádost na příslušný úřad městské části. Po zkompletování žádosti je jejich spisová dokumentace zaslána na Magistrát hlavního města Prahy. Lidé poté absolvují přípravné kurzy a psychologické posouzení. Na základě toho je vydáno rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence. V případě zařazení do evidence může začít proces zprostředkování.