V areálu centrálního úložiště Projektu protipovodňové ochrany hl. m. Prahy

(PPO HMP) proběhla ukázka uskladnění protipovodňových prvků a jejich manipulace za použití nezbytných technologií. Součástí kontroly byla rovněž instalace protipovodňových prvků na mobilní cvičné stěně a ukázka plnění dvoukomorových protipovodňových pytlů a jejich ukládání.

„Kontroly připravenosti protipovodňové ochrany budou probíhat pravidelně na všech úrovních a budou velmi důsledné. Rok 2002 a tehdejší rozsah škod je dostatečným varováním, jakékoli podcenění by mohlo mít strašlivé důsledky,“ zdůrazňuje Karel Březina.

Centrální úložiště PPO HMP v Dubči slouží jako logistická základna a je v něm uložena většina dosud předaných prvků protipovodňové ochrany. V případě povodně se vyskladňuje 1 200 tun hliníkových hradících prvků, dále zvedací zařízení, mobilní plošiny, osvětlovačky pro noční montáž, náhradní zdroje el. energie (motorgenerátory) atd. Areál stále prochází úpravami a je rozšiřován. Důležitou novinkou bude stavba cvičného polygonu, který bude sloužit k nácviku stavby protipovodňové ochrany. V případě hrozící povodně je ke stavění potřebných několik set lidí a jejich správné vyškolení je nezbytné. Jinak by hrozilo zpomalení nebo dokonce nesprávné smontování PPO.

„Každý rok bude probíhat přímo v konkrétních lokalitách cvičné postavení jednoho úseku protipovodňové ochrany, tak aby se vždy během čtyř let vyzkoušela postupně stavba celého úseku. Letošní cvičení proběhne 1. října,“ dodává náměstek Březina.

Systém, který má sloužit k ochraně Prahy proti škodám způsobeným povodněmi na historických budovách, majetku i zdraví a životech obyvatel, se začal připravovat v roce 1997. Na základě zkušenosti z povodně v srpnu 2002 byl návrh protipovodňových opatření oproti původnímu řešení upraven a nyní jsou navržena tak, aby ochránila město před účinky srovnatelných povodní.

Centrální část města chrání zejména mobilní protipovodňové bariéry, v ostatních úsecích i stálé protipovodňové zemní hráze nebo železobetonové stěny. Liniová opatření jsou doplněna o uzávěry na kanalizační síti v místech, kudy by mohla povodní vzdutá voda pronikat zpět do chráněného území. Na kanalizační síti je dále zajištěno přečerpávání vnitřních vod mimo chráněná území. Celková délka PPO bude po dokončení všech etap činit cca 17,5 km, z toho mobilní opatření 6,357 km.

 

 

V Praze 3. 8. 2011

               


 Ing. Karel Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti dopravy a informatiky, dočasně mu byla svěřena oblast životního prostředí. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka.