„Schválení programu vítám, je to důležitý krok, který pomůže jak samotným uprchlíkům, tak i příslušným organizacím, městským částem, a nakonec bude ku prospěchu i všem Pražanům. Hlavním cílem programu je mimo jiné pomoci s integrací uprchlíků do společnosti, s jejich vzděláváním či zapojením do volnočasových aktivit, což se týká jak dospělých, tak dětí. V neposlední řadě jde i o bezpečnost, protože úspěšná integrace garantuje poklidné soužití a zmírnění potenciálních rizik vztahu Pražanů s ukrajinskými uprchlíky,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Praha vyčlení 65 milionů korun na podporu ukrajinských uprchlíků, které budou poskytnuty prostřednictvím grantů neziskovým organizacím. Jedná se o prostředky z UNICEFu s meziročním navýšením o 10 milionů korun. Očekáváme totiž, že se výdaje na podporu uprchlíků zvýší, tudíž jsme adekvátně navýšili rozpočet fondu. Praha je připravena ocenit a podpořit neziskový sektor, který má klíčovou roli v péči o uprchlíky, kteří se z oblasti válečného konfliktu dostanou do Česka a žádají o pomoc zde v Praze. Tímto bych chtěl také poděkovat UNICEFu, že hlavnímu městu pomáhá se starat o uprchlíky,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Hlavní město uzavřelo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z 8. září loňského roku dohodu s Dětským fondem Organizace spojených národů (UNICEF), která reagovala na masivní uprchlickou vlnu z Ukrajiny mířící do české metropole započatou koncem února 2022. Součástí dohody je i tzv. Pracovní plán Magistrátu hl. m. Prahy a UNICEF pro období říjen 2022 až prosinec 2023, který definuje pět oblastí, v nichž bude Praha s finanční i expertní podporou UNICEF rozvíjet systematickou podporu uprchlíkům i spolupracujícím organizacím.

Jednou z oblastí pracovního plánu je právě i oblast s názvem Sociální soudržnost, integrace, kulturní a sociální participace, která se zaměřuje na podporu jazykových kurzů, poradenství, kurzů sociokulturní orientace, kurzů zaměstnanosti, volnočasových, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit pro děti, mládež a rodiče. Podle dohody s UNICEF bude tato aktivita nyní zavedena prostřednictvím dotačního programu hlavního města Prahy, který umožní v průběhu roku 2023 podporovat aktivity městských částí, nestátních neziskových organizací i dalších organizací pracujících s uprchlíky. A to za účelem zlepšení jejich podpory a integrace a za účelem rozvoje bezproblémového soužití mezi uprchlíky z Ukrajiny a dalšími obyvateli Prahy.

Za účelem vyhlášení tohoto dotačního programu dnes pražští radní schválili usnesení, kterým se vyhlašuje Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, na jehož financování má být vyčleněna z podpory UNICEF částka ve výši 65 milionů Kč. Program je široce zaměřen nejen na podporu aktivit přímé práce s uprchlíky všech věkových kategorií, ale i na uskutečnění aktivit majících zvýšit kapacity organizací, které s uprchlíky pracují, a také aktivit, které mají podpořit sociální soudržnost mezi uprchlíky, majoritní společností a dalšími obyvateli Prahy.

V důsledku vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině loni v únoru se vzedmula bezprecedentní uprchlická vlna ukrajinských běženců, kteří směřovali i na území České republiky a z velké části především do Prahy. V reakci na stoupající počet uprchlíků přicházejících na území metropole hlavní město už od počátku finančně podporovalo neziskové organizace a městské části, aby zmírnilo dopady uprchlické situace a zajistilo adekvátní podporu pro běžence před válečným konfliktem.