„Účelem tohoto opatření je zlepšení přístupu obyvatel ke sportování a k aktivně trávenému volnému času především dětí a mládeže. Sportovní hřiště se k využití poskytne zdarma s tím, že úhrada vzniklých výdajů bude spolufinancována padesáti procenty hlavním městem. Městská část si sama určí, jaké podklady a přílohy bude po základní škole požadovat,“ informoval o programu radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hl. m. Prahy včetně škol mateřských (Fond solidarity) má zamezit negativním vlivům spojených se sociálním vyloučením dětí a žáků škol zřizovaných městskými částmi, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují dětem účast na školní akci. Podporu mohou získat vícedenní akce, jako jsou např. lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlet, adaptační kurz, ale i jednodenní akce jako je například divadelní představení, návštěva muzea, výstavy nebo kina.

Těmito opatřeními rychle reagujeme na dva kritické problémy, jako jsou nevyužitá sportovní hřiště a vyloučení sociálně slabých rodin z účasti na školních aktivitách, které, jak jsme zjistili, obyvatele hlavního města tíží,“ doplnil radní.

Termín vyhlášení programu pro rok 2021 je stanoven na prosinec 2020. Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 1. do 15. 1. 2021. O dotaci v rámci těchto dvou opatření mohou žádat pouze městské části.