Uzavření memoranda je důležitým krokem pro vytvoření širší spolupráce na systematické prevenci a ukončování bezdomovectví mladých lidí v metropoli. Kolem 200 osob ve věku do 26 let každoročně využívá nízkoprahové denní centrum Bolzanova, které spravuje organizace Naděje. Tito mladí lidé se obvykle nacházejí v tíživé sociální situaci a jsou bez domova. Polovinu z nich přitom tvoří mladí lidé z dětských domovů, výchovných ústavů nebo pěstounské péče. Hlavní město dosud jejich situaci systematicky neřešilo. Jedním z důvodů byl nedostatek informací a relevantních dat. To by se nyní mělo začít měnit i díky memorandu, které dnes schválili pražští radní.

Praha se dohodla s organizací Naděje, která se dlouhodobě zabývá situací mladých lidí bez domova, že konkrétně budou spolupracovat ve třech oblastech:

  1. vytváření nabídky dostupného bydlení v podobě cvičného, tréninkového a startovacího bydlení pro mladé lidi, kteří jsou v náhradní péči, a sdíleného i samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří náhradní péči již opustili;
  2. systematický sběr, zpracování a využívání informací o situaci mladých lidí bez domova na území hlavního města prostřednictvím pravidelného sdílení relevantních dat a jejich využíváním v rámci plánování a koordinace různých zdrojů podpory a pomoci. Organizace Naděje bude následně sdílet data o počtu a situaci mladých lidí bez domova s hlavním městem;
  3. financování kvalitních služeb a nástrojů podpory a pomoci pro mladé lidi ohrožené bytovou nouzí nebo v bytové nouzi.

Ve vazbě na uzavřené memorandum poskytne hlavní město od počátku roku 2023 byty ve prospěch řešení situace konkrétních mladých lidí, jimž pomáhá organizace Naděje. Data, která Praha získá o situaci mladých lidí ohrožených bezdomovectvím, budou využita pro vyhodnocení situace a přípravu opatření směřujících k prevenci a urychlenému ukončování bezdomovectví mladých lidí.

Situaci mladých lidí bez domova na území hlavního města by navíc měly brzy reflektovat i nově vznikající strategické dokumenty, jako je Koncepce podpory mladých lidí opouštějící náhradní péči a Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v hlavním městě Praze do roku 2030.