Předkladatel návrhu, radní Radek Lacko, uvedl: „Systematicky a dlouhodobě se snažíme o rozvoj dostupného bydlení v Praze. Vedle výstavby nových, moderních komplexů – za velký úspěch považuji projekt na Černém Mostě ve variantě SMART PLUS - je důležitá také údržba a oprava bytových domů v jednotlivých městských částech. Že se nám aktuálně podařilo prosadit dotaci z Fondu dostupného bydlení pro Prahu 8 a Prahu 12, vnímám jako významný krok vpřed a první vlaštovku. Byty budou pronajaty matkám samoživitelkám, seniorům, hendikepovaným apod. Pro mě je to signál, že naše úsilí – někdy navzdory politickým oponentům - není zbytečné.“

Projekty MČ Praha 8 a Prahy 12 byly prodiskutovány zástupci dotyčných městských částí a členy komise v souladu se schválenou metodikou pro posuzování projektů. Komise oba projekty na čerpání dotace z Fondu projednala a většinově podpořila. Návrh ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Městská část Praha 8 požádala o dotaci z Fondu ve výši 20 mil. Kč pro řešení akutní potřeby investic do stávajícího bytového fondu, tj. do finančně nákladné kompletní rekonstrukce uvolněných bytů, které následně budou pronajaty osobám v tíživé situaci. Částka by byla čerpána průběžně v roce 2017.

Městská část Praha 12 požádala o dotaci z Fondu ve výši 30 mil. Kč na spolufinancování rekonstrukce objektu Modřanská 4. Díky rekonstrukci tohoto objektu vznikne 22 malometrážních bytů (do 45 m2) určených pro matky samoživitelky s malými dětmi a pro osamělé seniory starší 65 let. Je zpracována architektonická studie včetně projektové dokumentace a je podána žádost o stavební povolení. Rekonstrukce objektu by měla být dokončena ještě v roce 2017.

Oběma městským částem budou finanční prostředky poskytnuty za dodržení podmínek. Ty mimo jiné stanovují:

  • využití majetku pořízeného, rekonstruovaného či opraveného z prostředků Fondu musí být v souladu s účelem, pro který byl Fond zřízen
  • majetek pořízený, rekonstruovaný či opravený z prostředků Fondu nesmí být po dobu 10 let prodán, po uplynutí této doby pouze se souhlasem hl. m. Prahy

Statut Fondu rozvoje dostupného bydlení byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy byla zřízena Komise Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Mechanismy posuzování pro čerpání finančních prostředků z Fondu schválila Rada hl. m. Prahy 23. 5. 2017. K dnešnímu dni požádalo o dotaci z Fondu deset městských částí.