Do programu je alokováno celkem 40 milionů korun z rozpočtu hlavního města na rok 2024 pro oblast životního prostředí. Žádosti o dvouleté dotace je možné podávat od 2. ledna do 12. ledna 2024 (včetně). Letos poprvé výzva podporuje i projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.

„Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku je jedním ze čtyř základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Oproti dosavadnímu přístupu, kdy se suroviny vytěžily, použily a vyhodily, klade cirkulární ekonomika důraz na eliminaci vzniku odpadu a na co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Šetří se tím primární zdroje, snižuje se množství produkovaného odpadu a zlepšuje život ve městě v mnohých dalších oblastech,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

V praxi se jedná o projekty jako komunitní kompostování, swapy, opravárenské a šicí dílny nebo půjčovny věcí, které kromě pozitivního dopadu na životní prostředí prospívají komunitnímu životu ve městě a zvyšují sociální soudržnost obyvatel.

O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby jako jsou církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, akademie věd či společenství vlastníků jednotek, od jejichž vzniku uplynul více než jeden rok.

Maximální výše jednotlivé dotace v kategoriích zaměřených na veřejnou zeleň, cirkulární ekonomiku, ochranu přírody a ekologickou výchovu nebo specifické projekty je 450 tisíc korun. Projekty v kategoriích zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny se mohou ucházet maximálně o 600 tisíc korun, zatímco výukové a vzdělávací programy pro školy mohou získat až 900 tisíc korun.

Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a poté se uskuteční obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2025. O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán hl. m. Prahy nejpozději do 30. června 2024.

Veškeré informace pro žadatele jsou k dispozici na portálu praha.eu. K dispozici je i podrobný návod na vyplnění formuláře obsahující telefonní čísla nebo e-mailové adresy pro konzultaci zpracování žádosti s odborem ochrany prostředí pražského magistrátu.

V loňském roce bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 280 žádostí o dotaci od 163 různých žadatelů, přičemž hlavní město podpořilo celkem 130 projektů výslednou částkou 40 milionů korun.