Možnosti, jak se mohou česká města v současnosti vypořádat s problémy, které s sebou přinášejí krátkodobé pronájmy, jsou podle radní Hany Kordové Marvanové téměř nulové a stejně tak je velmi nízká vymahatelnost povinností, které mají podnikatelé v tomto druhu podnikání plnit. Rada hl. m. Prahy proto vzala na vědomí návrh radní Hany Kordové Marvanové týkající se změny stávající legislativy vedoucí k řádné regulaci poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, a to konkrétně návrh změny zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a změny živnostenského zákona.

„Návrhy vznikly ve spolupráci s odborem cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj. Navrhované změny by měly vést k účinnému řešení potíží vyplývajících z dnes už fakticky nesdíleného krátkodobého ubytování na území České republiky,“ zdůvodňuje potřebu změny zákonů radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová.

Praha spolu s dalšími nejen českými městy dlouhodobě poukazuje na obtížnou kontrolovatelnost podnikání v oblasti sdílené ekonomiky. Obce si stěžují na nedostatek relevantních informací, v případě poskytování ubytovacích služeb například nedisponují informacemi o osobách poskytujících ubytování a o nemovitostech, které jsou k tomuto účelu využívány.

„Pro účinnou kontrolu dodržování stanovených povinností ze strany poskytovatelů služeb je proto nezbytné, abychom příslušné informace měli k dispozici. Navrhujeme, aby každý, kdo zprostředkuje prostřednictvím online platforem krátkodobé ubytování, byl povinen na žádost obecního živnostenského úřadu sdělit relevantní informace o poskytovateli ubytování a o adresách míst, na kterých jsou tyto služby poskytovány,“ zdůrazňuje radní Kordová Marvanová.

V praxi totiž platí, že obecní živnostenské úřady ověřují, zda osoba, která služby poskytuje, disponuje příslušným živnostenským oprávněním a je nahlášena a řádně označena provozovna. Legislativní změny dále počítají s tím, že živnostenské úřady by měly mít možnost získané informace poskytnout i dalším orgánům vykonávajícím veřejnou moc.

Údaje, které bude obecní živnostenský úřad oprávněn po online platformách požadovat, souvisejí jednak s identifikací poskytovatele služeb a dále pak s rozsahem poskytovaných služeb. Změna v živnostenském zákoně by obcím poskytla zmocnění k vydání nařízení, kterým by mohla stanovit například maximální počet přenocování za rok na jednu ubytovací jednotku nebo maximální počet ubytovaných osob.

„Pravomoc regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb na svém území má řada světových měst, které se potýkají s negativními dopady tohoto druhu podnikání na život obyvatel měst. Navrhovanou změnu by mohla například Praha či další turisticky atraktivní města v České republice využít v případě, že by to bylo z hlediska dopadů na život rezidentů v centru města nutné,“ dodává radní Hana Kordová Marvanová.

Rada hl. m. Prahy dnes zmocnila radní Hanu Kordovou Marvanovou jednat o těchto legislativních návrzích s poslanci a senátory Parlamentu a s ministerstvem pro místní rozvoj tak, aby byly návrhy předloženy v nejbližší době do Parlamentu. „Na základě jednání pracovní skupiny, která se schází na ministerstvu pro místní rozvoj a jejíž vznik jsme za Prahu iniciovali, považuji za optimální, aby tyto legislativní návrhy předložila jako poslaneckou iniciativu skupina poslanců tak, aby byla maximální naděje na brzké schválení.“