Společnost má čtyři pozemky, které jsou předmětem transakce, v dlouhodobém pronájmu na 30 let. Jsou oploceny a tvoří ucelený areál. V něm společnost provozuje Denní a Týdenní stacionář a Odlehčovací službu pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Součástí areálu je i zahrada, kterou společnost za své finance a se souhlasem městské části Praha 13, která měla pozemky svěřeny, zvelebovala a upravovala tak, aby byla zahrada celoročně využitelná a působila na klienty bezpečně. Pro výstavbu Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – středisko Praha počítá se získáním dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, její získání je však podmíněno právě vlastnictvím předmětných pozemků. S prodejem za uvedených podmínek souhlasila i Majetková komise Rady hl. m. Prahy.

„Rada schválila prodej těchto pozemků za symbolickou cenu tak, aby Diakonie mohla čerpat státní dotaci.  Město si však dalo smluvně poměrně silné pojistky, aby tento prodej nebyl zneužit k něčemu jinému. Například právo zpětné koupě, zákaz zcizení apod. Poskytovaná služba by měla být primárně pro Pražany a za přijatelné ceny. Je to dobrý příklad, kdy i soukromý, neziskový sektor dokáže dávat kvalitní službu Pražanům stejně jako státní subjekty,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast nakládání s majetkem Jan Chabr.

„Velmi oceňujeme jednání Magistrátu hl. m. Prahy, který nám prodá pozemek za symbolickou cenu. Vlastnictví tohoto pozemku je totiž podmínkou pro poskytnutí dotace ze strany MPSV, ze které bude částečně financována dostavba stávající budovy stojící na pozemku. Právě projekt dostavby je klíčový, jelikož díky ní vznikne nový Domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra, kterých je v rámci celé ČR nedostatek. Toto pobytové zařízení počítá s tím, že bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a bude stabilním domovem pro 9 dospělých klientů s těžší formou PAS s trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní a hlavně neustálou péči. Cílem je také přinést ulehčení a pozitivní vyhlídky rodinám, které se o své dospělé děti starají, a fungují ve velmi náročném, často beznadějném režimu. Za Diakonii Praha tedy přicházíme s nabídkou řešení a zřízením této sociální služby hodláme poskytnout další kapacity pro další klienty. Velké díky všem, kteří náš záměr podporují,“ říká Mgr. Jakub Suchel, ředitel Diakonie Praha.